Kristina Gabrielii och Mårten Lindström, Samhällsbyggandets Regelforum

Debattartikel Framtidens Bygg 9 januari

Boverkets arbete är föranlett av många års påverkan från aktörer i sektorn och politiskt styrda utredningar. Kritiken mot gällande regelverk kan kort sammanfattas i två punkter:

  • Dagens system, där allmänna råd kompletterar själva kravtexten, har alltför ofta tolkats som att en lösning som presenteras i ett allmänt råd är den enda möjliga lösningen för att uppfylla ett krav. Detta har hämmat utvecklingstakten och innovationsförmågan i sektorn.
  • Tolkningen av byggreglerna har inte varit tillräckligt förutsägbar. Företag som utvecklat en viss lösning har kunnat få den godkänd i en eller några kommuner, men underkänd i andra kommuner. Detta har motverkat strävanden mot standardisering och industriellt byggande.

Boverket fick 2019 ett regeringsuppdrag att omarbeta sina bygg- och konstruktionsregler. Detta arbete har getts namnet Möjligheternas byggregler och pågår för fullt. De nya reglerna är planerade att träda i kraft 1 juli 2024. Den övergripande ambitionen är att regelverket ska avgränsas till kravställande och kraven ska vara utformade som funktionskrav. Ansvaret för att ta fram lösningar och verifiera att dessa uppfyller kraven läggs på aktörerna i sektorn.

Detta tydliggör att det är byggherren som har ansvaret, ett ansvar som ligger övergripande i Plan- och Bygglagen. Detta ansvar kan inte delegeras, däremot använder ju byggherren i praktiken anlitade leverantörer (konsulter, entreprenörer etc.) för att kunna leva upp till sitt ansvar.

Det kan vara viktigt att tydliggöra att Boverket inte har mandat att ändra kravnivån på det som byggs. Kraven sätts ytterst i den av Riksdagen antagna Plan- och bygglagen och den av Regeringen antagna Plan- och byggförordningen. Dessa gäller fortsatt utan ändring.

Det är också alltid viktigt att påminna om att de krav som ställs i lag, förordning och regelverk är samhällets övergripande krav. Med det avses vad som krävs av byggherren för att man ska säkerställa exempelvis hälsa och säkerhet hos de som bor, arbetar i eller besöker byggnader.

Boverkets krav är alltså minimikrav, i de flesta byggprojekt har byggherren och/eller nyttjare en hel del ytterligare krav.

Är sektorn beredd att ta ett större ansvar – och hur ska det gå till?

Sektorns aktörer har bildat Samhällsbyggandets Regelforum, på initiativ av åtta branschorganisationer. Samhällsbyggandets Regelforum arbetar med att kartlägga och initiera framtagandet av de vägledningar och hjälpmedel som behövs för aktörernas arbete med verifiering av de lösningar man tar fram för olika byggprojekt. Det kommer i största möjliga utsträckning att bygga på redan befintliga standarder, branschregler och branschöverenskommelser.

En koordinering behövs, Samhällsbyggandets Regelforum är noden som hänvisar till de vägledningar som ger stöd. Det pågår också ett arbete för att hitta former för hur nya lösningar ska utvärderas och godkännas på en övergripande nivå, för att enkelt kunna användas i alla kommuner.

Samhällsbyggandets Regelforum samlar aktörerna och tar ett aktivt ansvar för standardisering och utveckling av regler och branschöverenskommelser. Samhällsbyggandets Regelforum verkar för mer effektiva och innovationsdrivande regelverk och hjälpmedel.

Vilka blir möjligheterna?

Alla vinner på ett ökat aktörsansvar och effektivare byggande med mindre krångel där samverkan och överenskommelser står i fokus. Ytterst syftar förändringarna till att öka innovationstakten och ge möjligheter att öka bostadsbyggandet och öka byggtakten.

I dagens konjunkturläge, med högt ränteläge, hög inflation, energikris och sänkta realinkomster, råder dystra utsikter för bostadsbyggande. Regelverken kan då tyckas vara en sekundär fråga i det sammanhanget. Övergripande och långsiktigt är det dock mycket viktigt att det finns rätt incitament för att uppfylla konsumenternas krav på att bättre, billigare och snabbare kunna få tillgång till bostäder. Fördelarna med ett nytt system kan sammanfattas:

  • Bättre incitament för utveckling stimulerar standardisering och industrialisering, vilket i sin tur minskar kostnaderna och genomförandetiden.
  • Ökat ansvar hos byggherren ställer högre krav på kompetens hos såväl byggherrar som deras leverantörer. Högre kompetenskrav ger incitament till erfarenhetsåterföring, systematiskt arbete och ständig utveckling. Detta kan i sig öka attraktiviteten och lönsamheten hos de aktörer som satsar på detta.

Hur kan man följa vad som händer – och hur kan man påverka?

Samhällsbyggandets Regelforum intensifierar successivt sitt arbete och kommunikation. Följ utvecklingen, sätt upp dig på sändlistan för nyhetsbrev på https://iqs.se/regelforum

Den 20 april 2023 genomför vi en digital konferens - läs mer och anmäl dig här.