I mitten av oktober besökte representanter från Samhällsbyggandets Regelforum Norge för att få mer kunskap om hur kollegorna där jobbar med såväl regelutveckling som metoder för verifiering av kraven i byggprojekt. Det blev många intressanta samtal som kommer bidra i vårt fortsatta arbete i Sverige. Vi i Sverige befinner oss i ett kritiskt skede i byggregelresan att få ökat engagemang från sektorn i dessa frågor är av stor vikt. Förväntningarna är stora på att sektorn ska matcha möjligheternas byggregler.

Gruppen från Sverige var Anna Ryberg Ågren, Byggmaterialindustrierna, Anders Rosenkilde, Trä- och Möbelföretagen, Michael Strömgren, Briab och projektledare för arbetet med en Nationell standardiseringsstrategi samt Kristina Gabrielii, biträdande projektledare för Samhällsbyggandets Regelforum.

Dagarna inleddes med besök hos Direktoratet for Byggkvalitet, DIBK, där dialogen fokuserades på hur vi i Sverige respektive Norge arbetar med utveckling av regelverk för byggande, hur kontrollprocesserna ser ut samt inte minst hur digitaliseringen verkligen kan möjliggöra enklare arbetssätt men också tydligare regelverk. Därefter besökte vi Sintef där vi lärde oss bakgrunden till Byggforskserien, som innehåller dokumenterade lösningar som är godkända, och som även regelverken hänvisar till som en möjlig lösning för att uppfylla kraven.

Vi fick möjlighet att samla tankarna under kvällen, innan det var dags att träffa representanter för två branschorganisationer, Boligprodusentene och Byggvareindustrin, personer som också arbetar mycket med standardisering av digital information. Under dialogen utbytte vi erfarenheter om hur aktörerna upplever att olika regelverk fungerar, vikten av att i digitaliseringsarbete vara medvetna om och utveckla digitaliserade arbetssätt och inte bara fokusera på att digitalisera befintliga processer. I Sverige är detta i stort fokus i flera projekt inom programmet Smart Built Environment, men det är också tydligt att det är svårt att skifta mindset i sin dagliga verksamhet och utgå från helt nya arbetssätt.

Avslutningsvis fick vi möjlighet att delta i ett medlemsmöte för en relativt nystartad organisation, PDT Norge, som utvecklar digitala produktdatamallar för generering av produktdatablad med utgångspunkt i internationella standarder och krav på inte minst miljödata för byggprodukter. Dessa kommer att uppfylla kommande krav från kommissionen på produktpass. Vid mötet med PDT presenterade Kristina Gabrielii kort Smart Built Environment med exempel på resultat från projekt, samt status gällande Product Data Template (PDT) i Sverige. Vi kan konstatera att vi är överens med våra norska kollegor att vi vill verka för ett utökat samarbete i relevanta frågor gällande digitalisering och standardisering, vilket också ger stora möjligheter att påverka det internationella arbetet.

Vi ser med tillförsikt fram emot fortsatt dialog samt förhoppningsvis konkret samarbete framöver, och kan konstatera att denna resan var mycket givande utifrån Samhällsbyggandets Regelforums arbete.