Under åren 2011-2018 har Bygginnovationen hjälpt till med att konkretisera och undersöka nya idéer. Här har företag kunnat ansöka om stöd för att utveckla idéer som handlat om en nyskapande produkt, tjänst, verktyg, system eller process i samhällsbyggandet.

Bygginnovationen har fungerat som ett "instegsprogram" där idéer ofta testas för allra första gången. Här har företagen fått konstruktiv feedback på sina ansökningar och hjälp med att bedöma om idén har affärspotential och kan utvecklas vidare. Feedbacken har varit till hjälp även för de företag som fått avslag så att de kan utveckla idén ytterligare och ansöka på nytt eller ta den vidare i andra sammanhang.

Över 170 idéer har blivit verklighet

Bygginnovationen har sedan starten 2011 beviljat bidrag till över 170 projekt. Mellan åren 2016-2018 behandlades 194 ansökningar varav 64 projekt kunde starta och den sista ansökningsperioden är ännu inte avslutad. Merparten av projekten i Bygginnovationen kommer från små och medelstora företag och i många projekt medverkar högskolor eller universitet.

Bygginnovationen har bland annat resulterat i att flera nya produkter nu finns på marknaden och många företag har fortsatt sitt utvecklingsarbete inom andra programsatsningar. Flera av de företag och produkter som deltagit i Bygginnovationen har uppmärksammats på Affärsvärldens och Ny Tekniks välkända 33-lista med de mest innovativa företagen i Sverige.

Samverkan för innovation och kommersialisering

Bygginnovationen startades som ett nationellt program för att initiera innovationsprojekt som kan leda vidare till kommersialisering. Programmet har fungerat som en brygga mellan forskningen och näringslivet och hjälpt till att nyttiggöra akademisk kunskap i faktisk innovation. Här har Vinnova samverkat med representanter för samhällsbyggnadssektorn och skapat en aktiv innovationsmiljö som bidragit till att produktiviteten i sektorn har stärkts.

Bygginnovationen har drivits i samverkan mellan Vinnova, Föreningen Bygginnovationsintressenterna och IQ Samhällsbyggnad. Vinnova beslutade år 2018 att Bygginnovationen ska avslutas.

Det sista datumet för att skicka in en ansökan till Bygginnovationen var 20 september 2018.

Till Bygginnovationens slutrapport