EU gör stora satsningar på samhällsbyggnadssektorn inom det pågående ramprogrammet Horisont 2020 – men för att påverka inriktningen på utlysningarna krävs ett långsiktigt och strategiskt påverkansarbete.

Under 2014-2016 fick IQ Samhällsbyggnad ett tvåårigt bidrag beviljat från Vinnova i syfte att etablera en påverkansplattform ”Built Environment Sweden Platform” (BEST) mot kommande EU-utlysningar. Målet med arbetet inom plattformen var att påverka innehållet i de utlysningar inom Horisont 2020 som är relevanta för samhällsbyggnadssektorn. Plattformsarbetet skedde i samverkan med SP, KTH, Samhällsbyggnadslänken vid KTH, Umeå Kommun, Mistra Urban Futures, SverigesEnergikontor och Arkitekturakademin.

Påverkan skedde genom skriftliga inspel inför både långsiktiga forskningsagendor och utlysningar inom befintliga program, som till exempel Energy Efficient Buildings och JPI Urban Europe. Exempel på synpunkter som medlemmarna i IQ Samhällsbyggnad gemensamt förde fram var:

  • Vid renoveringar av miljonprogramsområden är det viktigt att betrakta faktorer som påverkar hela området socialt så att investeringarna skapar mervärden för de boende likväl som för fastighetsägaren.
  • Utvecklingsprojekt med tillämpningar av förnybar energi bör inkludera flexibla lösningar för energilagring, i synnerhet fasförändrande material (PCM)
  • Starkt stöd till föreslagna utlysningar som handlar om implementering av byggnadsinformationsmodellering över hela aktörskedjan