Grunden för ett fungerande samhälle

Den bebyggda miljön, inkluderande samhällets olika infrastruktursystem, är grundläggande värden för ett fungerande samhälle. Det handlar om förutsättningar för boende, mobilitet, arbete, utbildning, handel, produktion och om infrastruktursystem som energitillförsel, vatten och avlopp samt om kultur- och naturmiljön. Den bebyggda miljön utgör förutsättningar för annan verksamhet i landet.

Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer. Vi arbetar för mer och bättre forskning och innovation inom samhällsbyggnadssektorn.

Investeringarna i bygg- och anläggningssektorn uppgick 2018 till cirka 530 miljarder kronor och sektorn är en viktig arbetsgivare som sysselsätter omkring 550 000 personer. Värdet på fastighetsbeståndet i Sverige kan uppskattas till drygt 6 000 miljarder kronor. Till detta ska läggas värdet av infrastruktur som vägar, broar, järnvägar, hamnar, flygplatser med mera. Tillsammans utgör den byggda miljön ungefär hälften av nationalförmögenheten.

Attraktiva livsmiljöer för alla

Samhällsbyggnadssektorns samhällsansvar handlar om att skapa långsiktigt hållbara, attraktiva livsmiljöer som understödjer människors vilja och möjligheter att aktivt delta i samhällets olika funktioner och som ger förutsättningar för att alla ska kunna ha ett gott liv. Sektorns aktörer återfinns inom akademi, näringsliv och offentlig sektor och utgör en bredd av organisationer: kommuner, myndigheter; företag som arkitekter, teknikkonsulter, bygg- och installationsentreprenörer, fastighetsföretag, byggmaterialtillverkare, civilsamhället med flera.

De stora utmaningar samhället står inför ställer krav på ökad samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och ideell sektor och intressen inom samhällsbyggandets olika områden. Satsningar på att utveckla samhällsbyggnadssektorn ger stor utväxling för hela samhället. Inte minst bidrar forskning, innovation och utveckling till betydande pusselbitar i byggandet av det goda samhället och till att lösa viktiga samhällsutmaningar.