IQ Samhällsbyggnad är en ideell förening som styrs av sina medlemmar. Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman som hålls en gång per år. Stämman tar övergripande beslut om IQ Samhällsbyggnads verksamhet. Det är också på årsstämman som föreningens styrelse utses.

Styrelsens utskott

IQ Samhällsbyggnads tre utskott är viktiga arenor för medlemsdialog, förankring och utveckling av föreningens verksamhet och för att stärka sektorns utveckling.

Styrelsen är IQ Samhällsbyggnads verkställande organ. Styrelsen har i uppgift att leda föreningens verksamhet i enlighet med stadgarna och stämmans beslut. Styrelsen utser en verkställande direktör som leder föreningens arbete, vilket till stor del utförs av servicebolaget IQ Samhällsbyggnads AB.

Företräder medlemmarna

När vi pratar om IQ Samhällsbyggnad i dagligt tal avser vi både föreningen och servicebolaget.

Inom ramen för föreningsverksamhet ligger att företräda medlemmarna utåt, till exempel genom att besvara remisser. Föreningen arbetar även med långsiktig opinionsbildning och lobbyverksamhet som rör alla medlemmar, framför allt genom ett påverkansarbete gentemot regeringen inför de forskningspolitiska propositionerna.

Genom IQ Samhällsbyggnad AB, som finansieras genom serviceavgiften, erbjuds medlemmarna service genom exempelvis rådgivning, seminarier, utbildningar och studiebesök samt informationsmaterial. Program- och projektverksamheten bedrivs också inom ramen för servicebolaget.

IQ Samhällsbyggnads kansli bedriver den dagliga verksamheten på uppdrag av styrelsen.

IQ Samhällsbyggnad bildades 2010

IQ Samhällsbyggnad bildades den 25 augusti 2010 genom att föreningarna Byggsektorns InnovationsCentrum (BIC) och Rådet för Byggkvalitet (BQR) slogs ihop till en förening.