Robert Heiliger, Christina Cleason-Jonsson, Elin Lydahl

Elin Lydahl, vd Innovationsföretagen
”AI kommer höja effektiviteten och kvaliteten på samhällsbyggandet”

Det svar på frågan som ligger närmst till hands är naturligtvis AI och fortsatt digitalisering, på alla fronter och på alla nivåer. I planeringsskeden, under byggskeden och i drift och förvaltning och sen i ”after life” – för uppgradering. AI kan fungera som ett komplement till den kreativa processen och gör det även möjligt att bearbeta betydligt större mängder data. Tekniken kan hjälpa till att höja effektiviteten och kvaliteten på samhällsbyggandet. Utvecklingen kommer gå snabbt under 2024 men AI:s påverkan på sektorn kommer fortsätta en lång tid framöver. Elektrifieringen och holistisk stadsutveckling är andra utvecklingsområden som jag tror kommer få en stor inverkan på samhällsbyggnadssektorn under 2024.

Vad gäller satsningar framåt är det återigen AI, det kommer att påverka våra arbetssätt på många olika plan. Något annat jag hoppas och tror på är fler satsningar på innovativa och hållbara material, till exempel kommer vi behöva utveckla klimatneutrala byggmaterial som till exempel cement. Vi måste bli mer cirkulära och tänka återvinning redan i designfasen. Kan vi effektivisera, kan vi bygga om eller bygga till, och sen som en sista lösning titta på om vi behöver bygga nytt.

Inom EU-kommissionen lyfts frågan om en gemensam strategi för vattenpolitik, den så kallade Blue Deal, vilken kommer att påverka även samhällsbyggnadssektorns krav på anpassning och utveckling. Det har länge talats om Green Deal men med tanke på de nuvarande och framtida vattenutmaningar som världen och vår kontinent står inför kommer frågan om vattentillgång att växa.


Christina Claeson-Jonsson, Head of Reasearch and Innovation NCC
”Vi behöver ifrågasätta ersättningsformerna för utfört arbete”

Jag tror att vi i år kommer se mer tillämpningar av AI i samhällsbyggandet, kanske primärt som tester men i vissa fall som fullt implementerade lösningar som ger affärsvärde. Vissa roller kommer få mer stöd av AI och där tror jag att vi också kommer att se att fler ekosystem kommer att utvecklas.

När ekonomin stramar så tenderar branschen att fokusera på effektivitet och här tror jag att vi kommer att se lösningar implementeras som fokuserar på effektivitet och automation. Den osäkra geopolitiska situationen som råder i världen gör att vi också kommer att titta mer på leverantörskedjorna avseende logistiklösningar och tillförlitlighet.

Med tanke på de tragiska dödsfallen som fortsätter att hända i vår bransch så måste jag lyfta fram att hälsa och säkerhet på våra byggarbetsplatser är en prioritet och som måste komma in i alla skeden av processen. Här behövs mer arbete. Vad gäller klimatutmaningen har vi visat att vi kan minska vårt CO2 utsläpp med upp till 50 procent, och en av utmaning framåt är att applicera teknikerna på bred front. Även det arbete som pågår inom att tillämpa cirkuläritet behöver uppmuntras.

Digitalisering och AI behöver mer satsningar. För byggföretag finns mycket att göra både internt och i branschsamverkan. Jag tror också att vi kommer få ännu fler diskussioner om dataägandeskap, etik och cybersäkerhet. Och till slut, affärsmodeller. Påtryckningar från klimatutmaningarna och digitalisering gör att vi behöver ifrågasätta ersättningsformerna för utfört arbete. Är verkligen ett kronor och timmar ett relevant sätt - och prioriterar ett sådant synsätt kunskap?


Robert Heiliger, Head of Technology and Innovation E.ON
”Ökat behov av kapacitet i nätet”

Vi ser ju ett ökat behov av kapacitet i nätet samt att fler och fler kunder vill ansluta sig till vårt nät. Därför kommer det 2024 bli mer fokus på olika lösningar som hjälper till att lösa det. Utöver detta har vi som mål att minska vår klimatpåverkan. Där ser vi att hela industrin ska satsa mer. Det handlar ju inte bara om att möjliggöra förnyelsebar produktion, utan också att bli mer hållbart i egen verksamhet, både inom så kallade Scope 1 och 2, men också i Scope 3, utsläpp. Det betyder att vi även måste ta hänsyn till all utrustning vi installerar i nätet.

Angående satsningar framåt ser jag att vi kommer att ha allt fler lösningar för ett mer digitalt bemötande av våra kunder. Vi kommer också att se mer lösningar som överbryggar kapacitetskrav från våra kunder, till exempel möjligheter för kunder att använda och ta del av allt fler flexibilitetsmarknadsplatser. Där kan aktörer sälja och köpa effekt och kapacitet. För att kunna delta på marknaderna krävs kunskap och tid från både säljare och köpare, de deltagande aktörerna behöver exempelvis god tillgång till data och prognosverktyg.

Innovationsföretagen, E.ON och NCC är medlemmar i IQ Samhällsbyggnad

Vill din organisation också vara med och bidra i samhällsbyggandets omställningsresa? Innovation och forskning är nyckeln till utveckling och konkurrenskraft. Hos oss möts aktörer som vill utforska och skapa nya lösningar för en hållbar framtid. Välkommen att vara med när vi jobbar för ett smart resurseffektivt byggande med fokus på attraktiva livsmiljöer. Läs mer om medlemskap hos oss här!