vd Anita Aspegren

Under den senaste veckan har både FN:s klimatpanel IPCC och det svenska Klimatpolitiska rådet presenterat rapporter som ska ge beslutsfattare kunskapsunderlag för att förstå klimatförändringens effekter och möjligheterna att möta dem. Budskapet är tydligt. Vi alla behöver gå från ”vi förstår och instämmer” till ”nu tar vi ansvar och gör” inom våra respektive egna områden. Men lika tydligt trycker rapporterna på behovet av att också lyfta blicken och se helheten för att skapa nytänkande lösningar i nya samarbetskonstellationer.

På IQ Samhällsbyggnad är vårt fokus och hjärta i utveckling. Vi utgör ett kitt mellan näringsliv, politik, myndigheter, akademi och brukare – det är genom samverkan mellan dessa sfärer som vi kan accelerera omställningen genom att satsa på relevant forskning av hög kvalitet och innovationer som är redo för tillämpning. Vi är ett växthus för projekt och initiativ som syftar till att tänka nytt och utvärdera befintliga spelregler och verktygslådor för utveckling. Vilken teknik, kompetens, styrmedel, processer och samverkansformer behöver vi för att få upp farten i omställningen och behålla fokus på värdeskapande utveckling?

Satsningar för att få saker att hända

Tre särskilt relevanta och aktuella initiativ i sammanhanget är förberedelsestudie till strategiska innovationsprogrammet The Shift inom den statliga satsningen Impact Innovation, Samhällsbyggandets Regelforum och den europeiska satsningen Driving Urban Transition.

Nu ökar vi tillsammans innovationstakten inom området resurseffektivitet i samhällsbyggandet. Av svenska växthusgaser uppskattas 5 - 12 % komma från materialutvinning, tillverkning, uppförande och renovering av byggnader. En cirkulär och effektivare resursanvändning under en byggnads livscykel skulle kunna minska dessa utsläpp med hela 80 %. Vi har en enormt viktig utmaning i att minska samhällsbyggandets klimatavtryck.

I arbetet med att utveckla ett förslag på innovationsprogrammet the Shift inom ramen för den statliga satsningen Impact Innovation har vi samlat och fått stöd av fler än 50 aktörer. Kanske är din organisation en av dem? I det här programmet vill vi både utveckla kunskapsfronten och fler relevanta innovationer som hjälper oss i omställningen till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande. Och tiden är som sagt knapp - vi måste samtidigt se till att både kunskap och innovationer får spridning så det används här och nu. The Shift vill vi ska bli ett konkret bidrag till att börja ”göra” inom de områden där det måste hända betydligt mer och betydligt snabbare.

Alla regelverk behöver främja utveckling och innovationer. Många av regelverken är även skrivna för en annan tid och andra förutsättningar. När vi nu behöver gå in i en snabb förändringstakt för att klara omställningen behöver reglerna hänga med. Samhällsbyggandets Regelforum en aktiv partner till Boverket i framtagandet av en ny regelmodell för byggreglerna. Har du kunskap och tankar om detta hoppas vi att du kontaktar oss och bidrar i arbetet!

På IQ Samhällsbyggnad har vi också gått in som partner i det europeiska partnerskapet Driving Urban Transitions to a Sustainable Future (DUT). Ett stort forskningsprogram som involverar 27 länder och med fokus på tre områden – cirkulär ekonomi, positiva energidistrikt, 15-minuter staden. Genom det här programmet får svenska aktörer tillgång till de senaste forsknings- och innovationsprojekten och möjlighet att kick-starta nya internationella samarbeten.


Jag vill tacka för ditt medlemskap och betona hur viktigt det är. Genom det gör du något – du bidrar till konkreta insatser för hållbar utveckling.


Anita