Om spaningen

Spaningen är ett resultat av ett projekt som har drivits i det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment, som IQ Samhällsbyggnad är kansli för.
Projektledare är Martin Löwstedt och Viktoria Sundquist, Chalmers.

Nu presenteras resultaten från projektet "Digitaliseringsdrivna värden och affärsmodeller i samhällsbyggnadssektorns ekosystem: En detaljerad framtidsspaning".

Studiens resultat kan sammanfattas i åtta slutsatser formulerade som framtidsspaningar kring digital transformation i samhällsbyggnadssektorns ekosystem:

  • I framtiden karaktäriseras nya framgångsrika affärsmodellslogiker av förmågan att samla och extrahera värde av data både för att effektivisera processer samt skapa nya erbjudanden och affärer.

  • I framtiden har digitala verktyg möjliggjort en helt ’sömlös’ processintegration mellan design, produktion och användning så att helt nya logiker för organisering av samhällsbyggandet uppstår.

  • I framtiden kommer en stor del av värdeskapandet genererat av fysiska produkter och byggnadsobjekt omdistribueras till värdet av data kopplat till dessa.

  • I framtiden kommer de mest radikala förändringarna uppstå i de dynamiska flödena där ’data’ förädlas till värde, snarare än de sekventiella flödena där ’brädor’ förädlas till byggobjekt.

  • I framtiden kommer en stor del av leverantör/utförarekundinteraktioner ske via data-drivna plattformar som skapar helt nya kopplingar, relationer och konstellationer, både inom samhällsbyggnadssektorns ekosystem och till andra ekosystem.

  • I framtiden kommer dagens generalistroller inom design, produktion och användning försvinna och ersättas av: i) vertikal integration med design, produktion och användande in-house samt ii) en extrem nischad specialisering för att kunna applicera specifika kunskaper och erfarenheter för att komplettera de digital verktygens förmågor.

  • I framtiden kommer ’Samhällsbyggarna’ möta hård konkurrens från aktörer som agerar enligt ’Game Changers’-logiken, som via en ny typ av ledarskap utmanar gamla sanningar om samhällsbyggnadssektorns strukturella och kulturella hinder för förändring generellt och digital transformation specifikt.

  • I framtiden kommer relationsbyggande att ha en avgörande betydelse om de befintliga ’Samhällsbyggarna’ ska kunna tillskansa sig de förmågor som krävs för att skapa konkurrenskraft med avseende på det enorma värdet som finns i data.

Studien har genomförts som ett strategiskt projekt i temaområdet Värdekedjor och affärsmodeller i Smart Built Environment.

Uppdaterad den