I utlysningen kan du söka medel för forsknings- och innovationsprojekt. Projekten ska bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande.

Utlysningen omfattar en finansiering på ca. 40 miljoner kronor. Till det kommer krav på medfinansiering för varje projekt som helhet på minst 50 procent av projektens kostnader. Utlysningen ska bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet, genom projekt där digitalisering och industriella processer är centrala i arbetet.

Digitalt samhällsbyggande i praktiken

Öppningsdatum: 2022-11-10 kl. 14:00

Sista ansökningsdatum: 2023-02-02 kl. 14:00

Beslutsdatum: 2023-05-18

Läs hela utlysningstexten på Formas webbplats.

Ställ dina frågor under våra möten i samband med utlysningen!

Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala transformationen, genom aktiviteter som berör aktörer i hela värdekedjan från planering till långsiktig förvaltning av bebyggd miljö.

I utlysning kan två huvudtyper av projekt finansieras. Sökande ska tydligt adressera en av dessa typer:

1. Forsknings-, utvecklings- eller innovationsprojekt

Projekt med inriktning på forskning, utveckling eller innovation inom programmets områden, gärna med ambition att nå disruptiva förändringar i samhällsbyggandets strukturer. Det kan till exempel vara:

  • Projekt som innehåller olika grad av antingen tillämpad forskning, utveckling eller med fokus på innovation. Forskningsprojekt kan drivas som doktorandprojekt eller av seniorforskare.

  • Kompetensutvecklingsprojekt som visar exempel på nytänkande avseende kunskapshöjning, med aktiviteter som bidrar till att nå den stora mängden aktörer och verksamheter som finns i samhällsbyggnadssektorn. Gärna komplement till traditionell utbildning.

  • Testbädds- och demonstrationsprojekt där virtuella eller fysiska miljöer skapas för demonstration av resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt, till exempel från tidigare projekt inom programmet. Vi ser gärna ansökningar om så kallade systemdemonstratorer där flera tidigare resultat demonstreras i en gemensam miljö.

2. Fortsättningsprojekt

Projekt som utnyttjar resultat och insikter från genomförda eller pågående projekt inom Smart Built Environment. Det kan till exempel vara:

  • Projekt som adresserar utpekade riktningar eller insatser i framtagna strategier och färdplaner.

  • Projekt som avser uppbyggnad av strukturer för att samla sektorns aktörer kring långsiktig förvaltning av ett projektresultat eller ett utpekat område.

  • Insatser för implementering av resultat från genomförda eller pågående projekt mot tillämpning eller ökad kommersialisering.

Projekten ska adressera minst ett av Smart Built Environments fyra Temaområden. Projekten ska bidra till att effekter och mål som är identifierade i programmets effektlogik uppnås. Läs mer om Smart Built Environment Effektlogik 3.0.

Projektens organisation ska utformas utifrån ett jämställdhetsperspektiv och visa på vilket sätt projektet kan bidra till ökad jämlikhet inom lösningens problemområde och nyttiggörande. Vi rekommenderar att du tar del av Smart Built Environments Jämlikhetsguide där vi ger tips och råd inför arbetet med detta.

Film: Sök finansiering till din projektidé

Här ser du ett filmat webbinarium där Smart Built Environment och InfraSweden presenterar sina öppna utlysningar.

Fakta om utlysningen

Vad kan du söka för?
Sök medel för forsknings och innovationsprojekt som bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

Vem kan söka?
Företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Minst två parter ska medverka i ansökan. Minst en av de deltagande parterna ska komma från näringslivet eller offentlig verksamhet.

Hur mycket kan du söka?
500 000 kronor till 4 miljoner kronor. Projektlängd 12–48 månader.

Uppdaterad den