Kristina Gabrielii, programchef för Smart Built Environment

Efter en omfattande utvärdering är det nu klart att vi beviljas fortsatt finansiering för Smart Built Environment. Det strategiska innovationsprogrammet kan därmed gå in i sin tredje programperiod.

Vi är glada och stolta över de höga betyg som vi fått i myndigheternas utvärdering. Vi ser nu fram emot att utveckla verksamheten under de kommande tre åren. Våra prioriterade områden att arbeta vidare med är bland annat jämställdhet, internationalisering och implementering. Vi utvecklar också programmets effektlogik som en ingång till den nya programperioden, säger Kristina Gabrielii, programchef.

Om Smart Built Environment

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

De finansierande myndigheterna Formas, Vinnova och Energimyndigheten meddelar att alla fem strategiska innovationsprogram som genomgått sexårsutvärderingen beviljats att fortsätta. De fem programmen är Drive Sweden, InfraSweden2030, Medtech4Health, RE:Source och Smart Built Environment.

Utvärderingen genomfördes under 2021 och visar att programmen har bidragit till bred samverkan och stärkt internationell konkurrenskraft hos aktörer som deltagit och till mobilisering och förnyelse av deras respektive områden. Utvärderingen genomfördes av Faugert & Co i samarbete med Technopolis Ltd och Sweco Society.

Läs mer om de program som utvärderats:

Smart Built Environment inom samhällsbyggande
Drive Sweden inom hållbara mobilitetslösningar
InfraSweden2030 inom transportinfrastruktur
Medtech4Health inom medicinteknik
RE:Source inom hållbar materialanvändning

De strategiska innovationsprogrammen utvärderas var tredje år och detta är den tredje omgången av sexårsutvärderingar. Totalt har nu 16 av 17 strategiska innovationsprogram sexårsutvärderats.

Läs mer om utvärderingen av de fem strategiska innovationsprogrammen: Ny utvärdering av strategiska innovationsprogram | Vinnova

Om strategiska innovationsprogram

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar 17 strategiska innovationsprogram för samverkan inom forskning och innovation som ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft. Programmen kan få finansiering i upp till 12 år och totalt ligger den offentliga finansieringen på åtta miljarder kronor, där näringslivet och andra aktörer bidrar med lika mycket. Samtliga program genomgår en omfattande utvärdering efter sex år.
www.vinnova.se/sip

Uppdaterad den