Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Bygg- och anläggningssektorn har som mål att ha en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn till 2045. Nu startar ett utvecklingsprojekt som ska driva på arbetet att ta fram en nationell genomförandeplan med strategier och strukturer för färdplanens implementerings- och innovationsarbete. Arbetet sker genom att synkronisera genomförda och pågående projekt, program och initiativ, och främja samverkan på lokal, regional och nationell nivå.

– RISE har ett regeringsuppdrag att bistå i genomförandet av färdplanerna och genom ett aktivt deltagande i detta projekt bidrar vi till bygg- och anläggningssektorns resa mot fossilfri konkurrenskraft, säger Stefan Ziegler, RISE och representant i projektets styrgrupp.

Projektet, som fått finansiering av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), pågår under första halvåret 2022. Projektet är en del av det arbete som Innovationsrådet för Färdplanen gör för att skapa förutsättningar för de innovationer som behövs för att nå målen i färdplanen. RISE, Installatörsföretagen och IVL Svenska Miljöinstitutet driver projektet tillsammans med IQ Samhällsbyggnad som är plattformen för samverkan.

– Samverkan, samsyn och samarbetet mellan sektorns aktörer och användandet av gemensamma plattformar och strukturer är viktiga framgångsfaktorer om vi ska lyckas nå färdplanens mål. IQ Samhällsbyggnad är en gemensam plattform för innovation och utveckling inom sektorn, säger Anita Aspegren, IQ Samhällsbyggnad och representant i projektets styrgrupp.

Enligt färdplanen kan 40 procent av målen nås med känd teknik och metoder medan de resterande 60 procenten av målen kräver innovationer. I en nuläges- och omvärldsanalys görs därför en kartläggning av både pågående och genomförda program, projekt, insatser och initiativ vars resultat skapar förutsättningar som kan leda till färdplanens mål. Dessutom görs en så kallad gapanalys för att identifiera vilka behov som finns av nya initiativ och innovationer, och vad som behövs prioriteras för att nå målen. Den bild som skapas över vad som behöver göras framåt för att nå färdplanens mål ligger till grund för ett förslag till en nationell genomförandeplan med en strategi och struktur för färdplanens implementerings- och innovationsarbete.

– Arbetet i projektet bygger på en aktiv dialog med olika aktörer i hela värdekedjan för att framgångsrikt kunna utgöra en grund för utvecklingen av en nationell genomförandeplan för färdplanens måluppfyllelse, säger Elaheh Jalilzadehazhari, RISE och projektledare.

– Vi tar fram en databas där vi samlar modeller, metoder, arbetssätt och aktörer som identifierats som goda exempel. Databasen kommer inspirera och öka möjligheterna för samverkan mellan aktörer inom sektor, säger Hans Nyblom, Installatörsföretagen och representant i projektets styrgrupp.

– Projektets slutrapport kommer att ligga till grund för färdplanens fortsatta arbete men också till fördjupande projekt och forskningsansökningar, säger Johan Holmqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet och representant i projektets styrgrupp.

Organisationer som samarbetar kring implementering av färdplanen:
  • Byggföretagen
  • Byggherrarna
  • Byggmaterialindustrierna
  • Fastighetsägarna
  • Innovationsföretagen
  • Installatörsföretagen
  • Sveriges Allmännytta
  • Trafikverket

Läs mer om Bygg- och anläggningssektorns färdplan:

Uppdaterad den