Syftet är att främja energieffektivisering vid renovering och förvaltning i det befintliga byggnadsbeståndet. Arbetet ska ske i nära samråd med Energimyndigheten samt med andra berörda aktörer.

Informationen ska anpassas efter olika byggnadskategorier och riktas till olika typer av fastighetsägare. Informationscentrumet förväntas förbättra förutsättningarna för fler renoveringsåtgärder som leder till effektivare energianvändning, minskad klimatpåverkan, ökad robusthet för klimatförändringar och bidra till uppfyllandet av EU-direktiv gällande byggnaders energiprestanda och energieffektivitet.


Den 1 oktober 2021 träder förordningen om stöd för energieffektivisering i flerbostadshus i kraft. Syftet med stödet är att förbättra byggnadernas energiprestanda genom att förbättra lönsamheten och främja kostnadseffektiva åtgärder vid genomförandet av energieffektiviserande renoveringar. Tillsammans kommer stödet för energieffektivisering och informationscentrums verksamhet kunna bidra till fler energieffektiva renoveringar.

För arbetet med informationscentrumet får Boverket använda 10.000.000 kronor årligen.

Mer om informationscentrum

Uppdraget är en fortsättning på ett tidigare externt upphandlat informationscentrum (hos Svensk Byggtjänst) för hållbart byggande. År 2020 bedömde regeringen att uppdraget borde bedrivas med en mer långsiktig inriktning och att en annan organisationsform därför var önskvärd. Boverket bedömdes ha bäst förutsättningar att tilldelas huvudansvaret för informationscentrum.

Uppdaterad den