Vi vet att ett gott ledarskap liksom en god kondition inte kommer av sig självt. För att det ska bli verklighet krävs att vi gör något – så länge vi lägger all kraft på att prata och beskriva för varandra vad vi borde göra sker ingen förändring.

I den här kortrapporten belyser vi vikten av att agera och förändra beteenden för att åstadkomma en positiv utveckling. Redaktör för rapporten är forskare Kajsa Simu, som på uppdrag av CMB, IQ Samhällsbyggnad och Boverket analyserat resultatet av de gruppdialoger som fördes under Strategidagen 2021.

Aktörer från olika delar av samhällsbyggnadssektorn – från forskare och studenter till verksamma konsulter, entreprenörer och projektutvecklare – har bidragit med sina erfarenheter och kunskaper för att reflektera kring vad och hur vi kan utveckla ett ledarskap för minskat slöseri och färre byggskador.

Läs hela rapporten (pdf)

Uppdaterad den