Kommunikationsprojektet ”Från kunskap till nytta” är ett fortsättningsprojekt på vårens förstudie om nyttiggörande av forsknings- och innovationsprojekt i samhällsbyggnadssektorn - Nyttiggörandeprojektet. I förstudien, som leddes av Susanne Nellemann-Ek, var utgångspunkten innehållet från IQ Samhällsbyggnads Nyttiggörandeutskottets möten. Materialet analyserades, sammanfattades och berikades med fördjupande intervjuer som belyste de deltagande organisationers arbetssätt med att strukturerat skapa och omsätta ny kunskap i den egna verksamheten.

Vårens förstudie genomfördes med hjälp av medel från Vinnova genom det strategiska Innovationsprogrammet InfraSweden2030. Kommunikationsprojekt, som startar den 1 september, får fortsatt finansiering via InfraSweden2030 och har som syfte att paketera och kommunicera förstudiens resultat till flera olika målgrupper inom samhällsbyggnadssektorn. För att få maximal spridning av resultaten genomförs projektet av IQ Samhällsbyggnad i samverkan med branschorganisationerna Byggherrarna, Installatörsföretagen och Byggföretagen. Dessa organisationer medverkar genom sin kommunikatörsexpertis och förmåga att nå ut över hela landet till sina respektive medlemmar.

Med mindre förändringar i persongalleriet fortsätter alltså projektgruppen som genomförde vårens förstudie nu arbetet med att sammanfatta och föra ut förstudiekunskaperna till nytta. Projektgruppen förstärks även med flera erfarna kommunikatörer som Helena Gibson Ek, IQ Samhällsbyggnad, Anna Johansson, Byggföretagen, Charlotte Printz, Installatörsföretagen och Saga Hellberg, Byggherrarna.

- Kommunikatörerna kommer att bli projektets stjärnor. De sitter på kunskaperna som gör att vi kommer nå ut brett med resultaten från förstudien och vår förhoppning är att vi därmed stimulerar till nya tankar och samtal som för vår sektors förmåga att ta emot och omsätta kunskap framåt, säger projektledaren Karin Färnevik.

Sedan tidigare består projektgruppen av Maja Westman, Theory into Practice, Tommy Börjesson, Värderingsdata, Susanne Nellemann-Ek, IQ Samhällsbyggnad och Karin Färnevik, APAE Konsult AB. Även fortsättningsvis utgör Nyttiggörandeutskottets arbete som referensgrupp en viktig vägvisare för vad och hur innehållet i förstudien presenteras. Utskottets ledamöter kommer även bidra med sina tankar kring vad som kan utgöra ett nästa steg i att stötta sektorns arbete med att omsätta kunskap i nytta.

- Som en del av projektet planeras i januari nästa år ett öppet sektorsgemensamt seminarium där förstudiens resultat och enskilda case är i fokus. Så håll ögon och öron öppna, för senare i höst får ni höra mer om vad som gör organisationer framgångsrika i att omsätta kunskap till nytta! avslutar Karin.

Projektet avslutas den 31 mars 2022.

Uppdaterad den