I år tar perioden slut för Riksantikvarieämbetets program för FoU–Forskning och utveckling inom området kulturarv och kulturmiljö 2017-2021. I avvaktan på myndighetens nya inriktning för FoU kommer därför endast ettåriga projekt att beviljas för 2022.

Totalt kommer omkring 10 miljoner kronor fördelas till forskning- och utvecklingsprojekt inom två högaktuella teman. Det första är Kulturarvsområdets digitalisering, där bland annat anpassningsarbetet i samband med coronapandemin på ett tydligt sätt illustrerat behovet av betydande insatser för att stödja den digitala omställningen inom kulturarvsområdet. Det andra temat, Kulturarv och klimat syftar till att främja arbetet med klimatanpassning av kulturarvsarbetet och kulturarv som resurs för ekologiskt hållbar utveckling. Läs mer om utlysningen.

Ansökningsperioden pågår från den 22 juni till den 1 oktober 2021. Länkar till ansökan, villkor och anvisningar finns på www.raa.se/fou.

Aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt kan vara kunskapssammanställningar, förstudier, kartläggningar eller utveckling och utvärdering av metoder och tekniska lösningar. Det är också möjligt att söka medel för
framtagandet av planeringsunderlag och samarbeten som möjliggör för större kommande satsningar med hjälp av exempelvis medel från andra forskningsfinansiärer eller inom ramen för Horisont Europa

Uppdaterad den