IQ Samhällsbyggnad och nybildade Samhällsbyggandets Regelforum, som bildats under 2020/2021 och administreras av IQ Samhällsbyggnad, lämnar remissynpunkter som inte är avgränsade till förslaget till föreskrifter om skydd mot buller. Förslaget bygger på ”den nya regelmodellen”, som finns beskriven i rapporten Möjligheternas byggregler. Vårt svar och våra kommentarer kombineras därför till att avse såväl den övergripande helheten och det kommande arbetet med övriga avsnitt i Boverkets byggregler, som förslaget om föreskrifter om skydd mot buller.

Sammanfattningsvis anser vi, vad gäller Möjligheternas byggregler, att detta är ett viktigt steg i rätt riktning, men att det finns en hel del detaljer i genomförandet som måste utredas djupare. Samhällsbyggandets Regelforum bistår gärna i detta arbete, bland annat genom att identifiera expertis som kan bidra med sin erfarenhet och sina kompetenser inom olika områden.

Läs remissvaret

Läs mer om Samhällsbyggandets regelforum

Uppdaterad den