Gå till innehållet

IQ Samhällsbyggnad gör inspel till Yrkeshögskolans omvärldsanalys

Om det ska vara möjligt att nå hållbart samhällsbyggande i alla de tre dimensionerna; ekologiskt, ekonomiskt och socialt, behövs stolta samhällsbyggare och aktivt ledarskap i både formella roller och självledarskap. Det skriver IQ Samhällsbyggnad i ett inspel till Yrkeshögskolans omvärldsanalys.

Inspel till Yrkeshögskolans omvärldsanalys är framtaget av IQ Samhällsbyggnads temaarbetsgrupp Ledarskap, inom arenan Tätposition Sverige. Arbetsgruppen har genom workshoppar och diskussioner tillsammans identifierat viktiga aspekter av ledarskap som är av central betydelse för utveckling av samhällsbyggnadssektorn.

Kort om Yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Myndigheten analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till utbildningsanordnarna. Vi främjar även validering i utbildningarna.

Inspelet inleds med att om det ska vara möjligt att nå hållbart samhällsbyggande i alla de tre dimensionerna; ekologiskt, ekonomiskt och socialt, behövs:

  • Stolta samhällsbyggare
  • Aktivt ledarskap i både formella roller och självledarskap

För att detta ska kunna ske behövs:

  • Ökad kunskap om värdebaserat ledarskap
  • Att de som kommer från utbildning ut på arbetsplatserna är rustade med kunskap om ledarskap i dess alla dimensioner
  • Att utbildningarna lägger fokus på kunskapsområden relaterat till ledarskap

Kompetens är förutsättningen för hållbart samhällsbyggande

I byggbranschen är vi bra på teknik, att sätta upp och följa ekonomiska mål. Det kommer även fortsatt att finnas behov av genuin hantverkskunskap. Men för att möta både förväntningar och komplexitet så behövs kunskap och kompetens utöver teknik, hantverkskunnande och ekonomi. Arbetsgruppen har identifierat ledarskapet i relation till alla roller som centralt för att åstadkomma förändringar och för att det ska levereras kvalitet i det dagliga arbetet i alla led.

Utgångspunkter i inspelet är att en förutsättning för att lyckas med att ta Sverige till en tätposition i hållbart samhällsbyggande med attraktiva livsmiljöer är kunskapsuppbyggnad och livslångt lärande.Den samhällsutveckling som vi står inför, framför allt med digitaliseringen som drivkraft, gör att gamla yrken försvinner och nya tillkommer. Det handlar om att både använda etablerad kunskap och kompetens och utveckla ny och att skapa delaktighet för alla som är verksamma i sektorn. Då behövs en flexibilitet i utbildningssystemet som gör att samhällets behov snabbt kan fångas upp och manifesteras i utbildningssatsningar.

Förändringsresa kräver ledarskap

För att kunna leverera gentemot samhällets förväntningar på samhällsbyggnadssektorn ställer det nya krav på ledarskap på många nivåer. Det gäller till exempel att vidareutveckla arbetet med jämställdhet och mångfald inom sektorns alla delar. Andra centrala och angelägna frågor att ta tag i och som kräver ett förändringsarbete är kvalitets- och produktivitetsbrister, som kan sägas hänga ihop med synen på branschens värdeskapande för slutkunden samt arbetet med att kraftigt reducera antalet olyckor och skador vid våra byggarbetsplatser. Vidare behöver hållbart och cirkulärt byggande hamna i ytterligare fokus. Alla dessa utmaningar ställer krav på ett modernt, inkluderande och hållbart ledarskap.

För att få en utveckling där god kvalitet och hållbarhet i alla led är en ledstjärna är det viktigt att alla involverade har grundförståelse för:

  • Hur våra beteenden påverkar möjligheten att implementera digitalisering, cirkulär ekonomi, industriellt byggande och förebyggande av olyckor,
  • Hur vi behöver ta och fördela ansvar – ta ansvar för eget arbete – och för att skapa konsekvenstänkande,
  • Cirkulär ekonomi och byggande – vi bygger, renoverar, återanvänder, materialåtervinner – det egna arbetsresultatet kommer någon annan arbeta vidare med i framtiden,
  • Betydelsen av engagemang och motivation – exempelvis genom ett värdebaserat ledarskap som medvetet arbetar med människor,
  • Vikten av helhetssyn – att den egna insatsen är en del i en kedja och att den egna leveransen är en del av helheten. Det betyder att den egna insatsen har betydelse för slutresultatet. Det innebär ett självledarskap som även skapar stolthet för både den egna insatsen och för att vara en del av att skapa värde för sin organisation, sektorn och samhället. Det egna bidraget i form av arbetsinsats ska i slutändan ge människor runt om oss i samhället funktionella och attraktiva miljöer i form av infrastruktur och byggnader.

Det blir därför angeläget att alla utbildningar ger eleverna denna grundförståelse.

När det gäller ledarskap finns det gemensam och generell kompetens som alla som arbetar i samhällsbyggnadssektorn behöver oavsett roll och ansvar. Det är de delar som lyfts i inspelet. I de diskussioner som förts inom arbetsgruppen har även lyfts in hur arbetet sker inom olika organisationer och utifrån olika roller inom samhällsbyggnadssektorn och forskarna har bidraget med sina perspektiv. Det innebär att ytterligare kompetensbehov finns relaterat till olika roller och delar av sektorn.

Ta del av hela inspelet

Uppdaterad den