– Ribban måste höjas! Det är dags att ställa om till att skapa och utveckla långsiktigt hållbara livsmiljöer i våra städer och samhällen. Detta är inte något som en person eller en organisation kan klara – eller ens har mandat att göra på egen hand: detta är ett tillsammansarbete, skriver Helena Bjarnegård Riksarkitekt och Rådets ordförande i förordet.

Tillsammans har Rådet beslutat om en rad konkreta åtgärder som ska stärka kommunernas omställningsarbete.

– Utgångspunkterna utgörs av mål 11 i FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030, regeringens Strategi för levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling och propositionen Politik för gestaltad livsmiljö. I dessa mål och strategier lyfts behovet av att se till helheten och hur sociala, ekologiska och ekonomiska frågor hänger samman. Hur vi planerar, bygger, utvecklar och förvaltar våra städer och samhällen påverkar i princip samtliga mål i Agenda 2030, skriver Helena Bjarnegård i förordet

Rådet arbetar tillsammans för att

  • ta fram verktyg och regelverk för hållbar stadsutveckling
  • främja ny kunskap och innovationer inom området
  • skapa arenor för gemensamt lärande, inspiration och kunskapsspridning.

I förordet står: "Under året har myndigheterna i Rådet ökat samverkan mellan varandra och med andra offentliga aktörer, näringslivet och forskarsamhället. Några av myndigheterna har exempelvis skrivit klimatkontrakt med en rad kommuner och Rådets mål 11-konferens har nått ut till över 9 000 personer. Vi har börjat bryta våra stuprör, arbeta mer tillsammans och med mer helhetssyn. Dock finns fortsatt stor utvecklingspotential. Nu tar EU initiativ till ett samarbete kring ”New European Bauhaus”. Detta är en stor möjlighet för Sverige och myndigheterna kan tillsammans, genom Rådet, vara en nationell samlande kraft.Viktiga områden som behöver tas vidare även efter 2022 är fortsatt gemensam och samordnad kommunikation från myndigheterna samt samordning av statlig finansiering och kunskapsstöd. Dessutom krävs samarbete inom en rad sakområden då frågorna blir alltmer komplexa och breda. Många myndigheter arbetar med samma frågor, men ur olika perspektiv."

Årets rapport finns att ladda ner som pdf – Årsrapport 2021 (pdf)

Uppdaterad den