Regeringen vill införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Lagen, som föreslås gälla från januari 2022, innebär att byggherren måste redovisa byggnadens klimatpåverkan innan kommunen kan meddela slutbesked. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser och öka kunskapen i branschen om hur klimatpåverkan från byggskedet kan minskas.

– Boverket har under många år byggt upp ett system för att följa upp miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn. Genom Boverkets miljöindikatorer ser vi att sektorn står för en betydande klimatpåverkan, cirka 21 procent, av utsläppen i Sverige. Sektorn bidrar även till stora utsläpp utomlands genom import av byggprodukter, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

Sverige är bland de första länderna i världen att styra mot lägre klimatutsläpp från byggskedet genom krav på klimatdeklarationer, något som är viktigt för att nå klimatmålet att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

– Klimatomställningen är en utmaning vi delar med resten av världen och detta kommer öka branschens konkurrenskraft. Vi har i uppdrag att underlätta införandet av regler om klimatdeklarationer och vi ser det som särskilt viktigt att stötta små och medelstora byggherrar samt byggentreprenörer, säger Anders Sjelvgren.

Boverket lanserar en klimatdatabas

Boverket ska göra det enklare för alla de aktörer i byggsektorn som berörs av det kommande kravet på klimatdeklaration för nya byggnader. Klimatdatabasen blir ett viktigt verktyg i det stöd som Boverket ger byggbranschen för att kunna uppfylla de nya reglerna. Därför lanseras nu en testversion av Boverkets klimatdatabas som innehåller typiska data för den klimatpåverkan som olika byggprodukter eller bränsleslag har och som ska göra det enklare att klimatdeklarera och med bättre kvalitet.

Utveckling i samarbete med Finland

De nordiska länderna samarbetar för att minska klimatutsläppen från den byggda miljön, även i utvecklingen av klimatdatabasen. Även Finland lanserar en klimatdatabas idag. Data i klimatdatabaserna är landspecifika, men metoden för att utveckla klimatdata har gjorts på samma sätt. Målet är att byggnaders klimatpåverkan ska bedömas enligt samma principer i alla länder och därmed förenkla för byggbranschen. Samarbetet gynnar i synnerhet de nordiska ländernas byggbranscher.

Boverket informerar om klimatdeklarationer

På boverket.se finns nu även nya sidor med fakta om vem som har ansvar för vad och om bästa sättet att förbereda sig. Här finns såväl övergripande som anpassad information om vad byggherrar, byggentreprenörer, byggprodukttillverkare respektive byggnadsinspektörer behöver veta.

Boverket publicerade även i februari i år uppdaterade data för året 2018 om sektorns miljöpåverkan (miljöindikatorer) på boverket.se. Miljöindikatorerna följer byggbranschens miljöpåverkan och visar att miljöpåverkan ökat mellan 2017 och 2018.

Läs mer om klimatdeklarationer på Boverkets webbplats

Uppdaterad den