Om LFM30

LFM30 är ett lokalt, branschdrivet initiativ för att skapa en geografisk spelplan som påskyndar bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030. Initiativet är aktörsdrivet och stöttas bland annat av Byggföretagen, Fossilfritt Sverige, Informationscentrum för hållbart byggande samt Malmö stad.

LFM30 har i dagsläget 145 anslutna aktörer från hela byggkedjan, varav 37 är byggherrar. Samtliga deltagare förbinder sig att vidta konkreta åtgärder för kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser på såväl företags- som projektnivå samt redovisa resultaten. För att säkerställa byggande med bästa teknik har LFM30 tagit fram målgränsvärden (X kg CO2e/m2 ljus BTA) för nyproduktion av småhus, flerbostadshus och lokaler. Motsvarande arbete pågår för renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten på befintliga byggnader och anläggningar. Målgränsvärdena spelar en viktig roll i LFM30:s nya metod för klimatbudget som innehåller fem steg. Metoden omfattar både byggnader och anläggningar, såväl befintliga som nyproducerade. Det övergripande målet är att nå klimatneutralt byggande år 2030 och klimatpositivt byggande 2035.

– LFM30:s åtagande är betydligt tuffare än lagen om klimatdeklaration för nya byggnader som börjar gälla från och med januari 2022. LFM30 går även längre än olika miljöcertifieringssystem av byggnader, till exempel är de de enda som har definierade målgränsvärden. Dessutom är de restriktiva när det gäller återbetalning, de tillåter exempelvis inte att man köper sig fri genom handel med utsläppsrätter utan fokuserar på riktig kolinlagring. Parisavtalet trycker på behovet av negativa utsläpp, säger Martin Erlandsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, som har varit med och utvecklat LFM30:s metod.

Användarvänlig och kostnadseffektiv metod

LFM30:s metod för klimatbudget har utvecklats under ledning av Andreas Holmgren, hållbarhetschef på Byggnadsfirman Otto Magnusson, tillsammans med Martin Erlandsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Beräkningarna baseras på samma klimatdatabas som Boverket använder för den kommande klimatdeklarationslagen. Skillnaden är att LFM30 kommer använda representativa klimatdata från denna databas, vilket krävs för att de ska kunna utgöra underlag för LFM30:s målgränsvärden. Boverket har föreslagit att gränsvärden ska införas först år 2027 och kommer då också att behöva gå över till representativa klimatdata för byggmaterial, istället för konservativa som nu föreslagits. Den lagstiftade klimatdeklarationen innehåller heller inte alla byggdelar, vilket är ett krav inom LFM30.

För att beräkna hur stor klimatpåverkan olika byggnader har och hur utsläppen kan minska genom förändrade materialval och produktionssätt kan man använda Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM), som är ett kostnadsfritt verktyg som IVL har utvecklat, eller liknande verktyg.

Uppdaterad den