I mitten av oktober lämnade Alf Karlsson över betänkandet Innovation som drivkraft – från forskning till nytta (SOU 2020:59) till regeringen. Hans analys visar att lärosätenas stödfunktioner för nyttiggörande till viss del är ändamålsenliga och effektiva – men det finns en del kvar att göra.

Alf Karlsson menar att nyttiggörande måste prioriteras av universitetens och högskolornas ledningar. Samverkan ska uppmuntras och följas upp. I betänkandet föreslår han att Vinnova ska ansvara för att utvärdera hur svenska lärosäten arbetar med nyttiggörande. Utvärderingarna ska göras vart fjärde år och fungera som inspel till kommande forskningspropositioner.

- De lärosäten som är duktiga på samverkan med näringsliv, offentlig sektor och andra fristående aktörer kan därmed kvalificera sig för att få större innovationskontor, sa Alf Karlsson, i en artikel på esbri.se .

Till utredningens förslag hör också att bygga ut lärosätenas kompetens inom immaterialrätt, utöka antalet holdingbolag och ge dem större autonomi, samt inrätta ett nationellt centrum för entreprenörskap.

Ladda ner och läs betänkande

Bakgrund

Regeringen beslutade den 24 oktober 2019 att tillkalla en särskild utredare för att föreslå en utvecklad struktur för innovationsstödet vid statliga universitet och högskolor (dir. 2019:72). Syftet är att innovationsstödet vid lärosätena, som för närvarande bland annat består av holdingbolag och innovationskontor, mer ändamålsenligt ska kunna bidra till att stärka Sveriges innovationskraft och därmed landets konkurrenskraft, sysselsättning och ekonomiska utveckling.

Uppdaterad den