Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala transformationen, genom aktiviteter som berör aktörer i hela värdekedjan från planering till långsiktig förvaltning av bebyggd miljö. Den pågående pandemin har väckt insikt om att en snabbare omställning mot ett mer hållbart samhälle med hjälp av digitalisering är möjlig, samtidigt som det finns en tendens att fokusera på kortsiktiga lösningar för att klara nuläget.

På Formas webbplats finns den fullständiga utlysningstexten publicerad. Här finns även information om ansökningsprocessen och om de utlysningswebbinarier som håll si november-januari.

- Projekten ska dra nytta av den kapacitet att snabbt ställa om som samhället visat, tillsammans med fokus på att lösningarna ska ge en effekt över lång tid framåt. Vi uppmuntrar särskilt projekt som möjliggör och ger incitament för nya affärs- eller verksamhetsmodeller, nya samarbetsformer och nya/utvecklade värdekedjor, säger Kristina Gabrielii, programchef för Smart Built Environment.

Utlysningen omfattar en finansiering på drygt 30 miljoner kronor plus krav på medfinansiering för varje projekt som helhet på minst 50 procent av projektens kostnader. Utlysningen Digitalt samhällsbyggande i praktiken genomförs som två delutlysningar. Inom Innovationsidéer är det möjligt att söka maximalt 500 000 kronor i bidrag och projekttiden får vara upp till 12 månader. Inom delutlysningen Forsknings-, utvecklings- eller innovationsprojekt är det är möjligt att söka bidrag på mellan 500 000 och 4 miljoner kronor och projektlängden är 12–48 månader.

Utlysningen riktar sig till företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Minst två parter ska medverka i ansökan och minst en projektpart ska komma från näringslivet eller offentlig verksamhet.

Sista ansökningsdag är den 4 februari 2021. Beslut om vilka projekt som får medel fattas i slutet av maj och projekten kan starta i augusti.

Under november-januari arrangeras flera webbinarier där det finns möjlighet att få mer information om utlysningen, ställa frågor och få inspiration från avslutade eller pågående projekt. Utlysningswebbinarierna arrangeras tillsammans med det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030. Läs mer om webbi­narierna.

Uppdaterad den