Det behövs verktyg för att bedöma planförslag som en översiktsplan eller en detaljplan utifrån dess klimatpåverkan. Ett gemensamt ramverk och mer enhetligt stöd kan skapa bättre möjligheter för dialog mellan kommuner, regioner, staten och andra berörda aktörer i planprocessen.

- Ett verktyg för att bedöma samhällsplanerings klimatpåverkan kan stärka kommuner och regioners förutsättningar att planera det hållbara framtida Sverige. Alla samhällssektorer behöver bidra för att nå målet om att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, säger bostadsminister Per Bolund, i ett pressmeddelande.

Enligt uppdraget till Boverket ska verktyget vara ändamålsenligt, lättanvänt och ge stöd vid planläggningen av mark- och vattenanvändningen. Verktyget ska även kunna vägleda berörda aktörer i att hantera frågor både på en mer strategisk och övergripande nivå, som en regionplan eller en översiktsplan. Verktyget ska också kunna användas i planprocessen på den lokala nivån, som vid framtagandet av en detaljplan. Om Boverket bedömer att det är lämpligt ska myndigheten även lämna förslag på hur ett sådant verktyg kan utformas.

Uppdraget ska redovisas till Finansdepartementet senast den 14 juni 2021.

Bakgrund

Sverige har genom beslut av riksdagen och regeringen gjort åtaganden både inom EU och FN att minska utsläppen av växthusgaser och flera nationella mål styr den svenska klimatpolitiken. Regeringen har vidare i klimathandlingsplanen, propositionen En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan (prop. 2019/20:65), uttalat sin avsikt att se över möjligheterna att stärka kommuners och regioners mandat och verktyg för att minska sin klimatpåverkan.

Ta del av hela uppdraget.

Uppdaterad den