Med IQ Samhällsbyggnad som en oberoende nod kan vi tillsammans driva utvecklingen mot ökad resurseffektivitet, färre byggskador, ökad produktivitet och en bättre arbetsmiljö. Vi samskapar genom att omvärldsspana, ta del av goda exempel och forskningsresultat, som vi utvecklar och fördjupar. Resultatet av vårt arbete kan till exempel bli ett underlag till Regeringskansliet, till IQ Samhällsbyggnads styrelse, ett remissvar eller ett webbinarium.

Välkommen till ett webbinarium inom Arena Tätposition Sverige där temat är ledarskap för ett modernt och effektivt byggande, fredagen den 2 oktober, kl. 10.00-10.45. Anmäl dig här.

Under webbinariet berättar vi mer om Arenan Tätposition Sverige med fokus på ledarskapsfrågorna. Vi diskuterar vilka utmaningar som finns och hur vi tillsammans kan arbeta med dessa. Om du inte kan delta på webbinariet men vill veta mer kontakta oss. Du har kanske tips på kollegor som skulle vara intresserade. Mejla oss på info@iqs.se.

Tipsa dina kollegor!

Redan innan den 2 oktober sker aktiviteter kopplat till ledarskapet i sektorn. IQ Samhällsbyggnad arrangerar tillsammans med Boverket och CMB på Chalmers, ett webbinarium om ledarskap och byggskador den 23 september. Det följs upp av ett längre webbinarium den 3 november och på CMBs strategidag senare under hösten.

Vad är en arena?

I arbetet med att ta fram inspelet till den forskningspolitiska positionen utkristalliserade sig tre viktiga områden där det behövs angelägna satsningar; Tätposition Sverige, Attraktiva livsmiljöer och Kunskapsuppbyggnad. Dessa tre områden är även utgångspunkt för IQ Samhällsbyggnads verksamhet.

IQ Samhällsbyggnad är ett unikt nätverk där sektorns alla aktörer finns samlade och där vi tillsammans kan arbeta för att skapa förändring. För att dra nytta av den kraft, kunskap och det engagemang som finns kompletterar vi existerande utskott och nätverk med mer tidsbegränsade "arenor" inom områden/frågeställningar där flera aktörer måste samverka för att lösa utmaningarna.

En arena är en plattform som IQ Samhällsbyggnad erbjuder, där intresserade personer från medlemsorganisationer kan arbeta tillsammans på ett agilt och medskapande sätt. Vi börjar i den lilla skalan med en arbetsgrupp i Teams för varje arena och ett webbinarium där vi diskuterar vilka som är utmaningarna inom arenans område.

Det är deltagarna i arenan som samskapar genom att driva frågor, utveckla och fördjupa kunskap. Inte minst är det en viktig uppgift att sprida kunskap och resultat från arenan kontinuerligt. Den kan till exempel handla om att ordna webbinarier, rundabordssamtal, workshoppar eller ta fram underlag till exempel till styrelsen, remissvar eller utskott. Men det kan också handla om att skriva artiklar till webben eller bjuda in aktörer utanför sektorn till samverkan. Arenorna kompletterar våra tre utskott som är permanenta, långsiktiga och med fasta ledamöter. Utskotten kommer ha möjlighet att ta stöd av arenorna för att arbeta med någon specifik fråga eller område.

Uppdaterad den