Ansökan om medel för forskning och utveckling från Riksantikvarieämbetet kan göras en gång per år. Ansökningstiden för 2021 års bidrag pågår från den 2 juni till den 17 september 2020. Länkar till ansökan och anvisningar finns på hemsidan: www.raa.se/fou. I anvisningarna finns även information om hur beredningen går till.

Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017-2021 för kulturarv och kulturmiljö

Alla pågående projekt som tidigare aviserat att de kommer avsluta sina projekt 2021 är välkomna att skicka in en fortsättningsansökan.

Anslaget är till största del uppbundet i fortsättningsprojekt. Cirka tre miljoner finns att fördela till nya projekt, förstudier eller nätverk varför Riksantikvarieämbetet väljer att göra en riktad utlysning. Eftersom det är sista året inom programperioden kommer endast 1-åriga projekt att accepteras.

Inom tema Hållbart bevarande och förvaltning önskar Riksantikvarieämbetet få in ansökningar inom undertema Dokumentationsmetoder för kulturarv. Särskilt eftersöks forsknings- och utvecklingsprojekt som handlar om:

  • Utveckling och utvärdering av metoder för systematisk inventering av forn- och kulturlämningar.
  • En nationell översikt och problematisering kring hur ny kunskap om det förflutna skapats och förmedlats genom uppdragsarkeologin.

Inom tema Hållbart bevarande och förvaltning önskar Riksantikvarieämbetet få in ansökningar inom undertema Redskap för landskapsanalys som grund för kulturmiljöarbetet. Särskilt eftersöks forsknings- och utvecklingsprojekt som handlar om:

  • Förutsättningarna att AI-identifiera forn- och kulturlämningar i LIDAR-data från Lantmäteriet som ska bidra till att ta fram kunskapsunderlag och nationella översikter.
  • Utveckling och utvärdering av metoder för att ta fram regionala och nationella kunskapsunderlag för att bedöma vattenanknutna kulturmiljöer.

Inom tema Kulturarvsarbetets förutsättningar önskar Riksantikvarieämbetet få in ansökningar inom undertema Styrmedel för kulturarv. Särskilt eftersöks forsknings- och utvecklingsprojekt som handlar om:

  • Fallstudier kring den antikvariska kompetensens betydelse för den kommunala planprocessen och dess effekter för kulturmiljön.

Centrala museer

Cirka 3,5 miljoner kronor finns att dela ut till de centrala museerna 2021.

Alla pågående projekt som tidigare aviserat att de kommer pågå även 2021 är välkomna att skicka in en fortsättningsansökan.

Till nya projekt finns det cirka 1,3 miljoner att fördela. Medel ges till projekt som omfattar forskning och utveckling med inriktning på museernas samlingar och/eller förmedlande verksamheter.

I ansökan ska tydliga argument anges för vad projektet bidrar till och för vem. Forskningsprojekten får gärna ske i samarbete med regionala/lokala museer och/eller universitet/högskola och bidra till museiområdets utveckling. Särskild vikt bör läggas på spridning och implementering av resultat.

Uppdaterad den