Det är viktigt för svensk forskning och innovation med mål och strategi för det svenska deltagandet i EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Regeringen ger därför de forskningsfinansierande myndigheterna Verket för innovationssystem (Vinnova), Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Energimyndigheten och Rymdstyrelsen i uppdrag att föreslå en strategi för deltagandet i ramprogrammet.

Uppdraget innefattar att analysera det tidigare svenska deltagandet i nuvarande och tidigare ramprogram, och sedan beskriva vad som bör känneteckna ett värdefullt och strategiskt svenskt deltagande i Horisont Europa. Syftet med strategin ska vara att maximera nyttan för svensk forskning och innovation.

– Om svensk forskning ska vara världsledande behöver vi kunna maximera nyttan med det europeiska ramprogrammet och synergierna mellan det och vår forskning och innovation. De forskningsfinansierande myndigheterna får därför i uppdrag att föreslå en strategi för det svenska deltagandet i Horisont Europa, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Myndigheterna ska beskriva mål för det svenska deltagandet, inklusive kvantitativa mål, och lämna rekommendationer för hur dessa kan förverkligas. Förslaget till mål och rekommendationer ska också omfatta en beskrivning av hur europeiska partnerskapsprogram på bästa sätt kan skapa synergier med nationella program.

Uppdraget ska redovisas under hösten 2020.

Uppdaterad den