IQ Samhällsbyggnad bejakar utredningens intentioner att skapa ett regelverk som främjar effektivisering av byggandet, innovation, nytänkande och effektivt nyttjande av det byggda samt främjar industriellt byggande.

Sverige står inför stora utmaningar i att effektivisera och utveckla byggandet och det finns en stor medvetenhet i sektorn kring kvalitets- och produktivitetsbrister. Vi delar den problembild som utredningen målar upp men saknar en utförlig konsekvensanalys av hur förslagen i betänkandet löser de problem som beskrivs. Förändrade byggregler är en del i lösningen på de problem som sektorn brottas med, men måste kombineras med andra insatser, inte minst satsningar på forskning och innovation.

Betänkandet innehåller till stor del redogörelser över de synpunkter som kommittén samlat in. IQ Samhällsbyggnad efterlyser kommitténs egna analyser och överväganden på den insamlade informationen.

Vi lyfter avsaknad av digitaliserings- och innovationsperspektiv

Det är angeläget att ett nytt regelverk främjar utveckling och nyttiggörande av kunskapsfronten och innovationskraften. Att nyttja den potential som digitaliseringen ger är centralt för att utveckla en hållbar samhällsbyggnadssektor. Då behövs ett modernt regelverk som främjar – och vissa fall till och med driver på – digitaliseringen inom samhällsbyggandet.

Ta det av hela remissvaret

Ta del av slutbetänkandet.

IQ Samhällsbyggnads remissvar är övergripande och har arbetats fram i samverkan med vår styrelse. Flera av våra medlemsorganisationer har lämnat egna remissvar, vilka belyser och fördjupar olika aspekter av de många förslag som finns i betänkandet. På regeringens webbplats finns alla remissvar samlade. Remissvaren ska lämnas senast den 15 maj 2020.

Remisseminarium

Den 15 april arrangerade IQ Samhällsbyggnad ett webbinarium, som gav fördjupad kunskap om innehållet i betänkandet Modernare byggregler. Utredaren Anna Sander, tidigare vd på IQ Samhällsbyggnad, berättade om utredningen och svarade på frågor. Både Byggherrarna och IQ Samhällsbyggnad ska svara på remissen. Under webbinariet gav Tommy Lenberg, Byggherrarna, och Olle Samuelson, IQ Samhällsbyggnad, reflektioner på utredningens innehåll och berättade om inriktningen på respektive remissvar. Läs mer om webbinariet och ta del av de presentationer som visades.

Uppdaterad den