E2B2 stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt som arbetar för en resurs- och energieffektiv byggd miljö. I utlysningen som stängde den 10 september 2019 fick Energimyndigheten in 76 ansökningar. Den totala projektvolymen för de 19 beviljade projekten uppgår till nära 63 miljoner kronor varav över 44 miljoner kronor är stöd från Energimyndigheten och resterande samfinansiering från näringslivet.

Direkt till godkända projekt från utlysning 3

Till E2B2s webbplats

E2B2 är Energimyndighetens program för forskning och innovation inom energieffektivt byggande och boende och genomförs i samarbete med IQ Samhällsbyggnad.

Projekt för en resurs- och energieffektiv byggd miljö

Människors beteenden, val och handlingar påverkar om vi kommer kunna nå samhällets mål kring energieffektivisering. Det är därför glädjande att människor och beteende är fokus i flera av E2B2s nystartade projekt.

Måluppfyllelsen påverkas också av hur energisystemet och samhällsbyggandet utvecklas. Tack vare modeller och digitala verktyg som nu tas fram inom i E2B2 blir det lättare att förutse olika scenarier och få en överblick. Det kan handla om hur människor förmodas agera, hur olika energikällor eller omvandlingstekniker påverkar systemet som helhet eller hur byggnader kan energioptimeras över hela livscykeln. I några av de godkända projekten utvecklas verktyg för hur vi planerar och ekonomiskt optimerar underhåll och renovering.

Flera av de projekt som nu startar utvecklar nya energieffektiva produkter, exempelvis smarta fönster med transparenta solceller som gör dem självförsörjande på energi. Det kan också handla om att utvärdera solenergianläggningars funktion eller anpassa dem för våra klimat.

Projekten läggs till de 42 projekt som redan fått finansiering i programmets nuvarande omgång.


Godkända projekt från utlysning 3

Anpassning av solelanläggningar till nordiska förhållanden

Utförare: RISE Energy Technology Center
Stora låglutade tak är en attraktiv yta för installation av solelanläggningar men på nordliga breddgrader gör snön det svårt att använda dessa ytor till förnybar elproduktion. I det här projektet undersöks hur solelanläggningar på sådana tak ska utformas för att undvika snöskuggning och snölaster, öka den instrålade energin och klara förväntade vindlaster.

Byggnader som prosumentsystem i ett förnybart elsystem

Utförare: Chalmers tekniska högskola
Målet med projektet är ökad kunskap om vilken roll Sveriges byggnadsbestånd kan ha i omställningen till ett 100 procent förnybart elsystem och vilka mervärden det kan få för de boende. Kunskap om byggnader som ”prosumentsystem” och hur de bäst kan införas i stor skala är central för att kunna utvärdera behovet och effekten av olika stödsystem, för förståelsen av hur byggnader kan samspela med det centraliserade elsystemet och för identifiering av olika drivkrafter hos fastighetsägare och boende att vilja bli prosumenter.

Datordrivna optimeringar för att ökad hållbarhetsprestanda

Utförare: IVL Svenska Miljöinstitutet
Projektet ska utveckla praktiska metoder baserade på datordrivna optimeringar som gör det möjligt för projektörer, byggföretag och fastighetsägare att fatta beslut som kan förbättra byggnaders hållbarhet över hela livslängden. I projektet kommer även utvecklade metoder testas i ett antal fallstudier, för att ge kunskap om hur de beslut som fattas under projekteringsfasen kan påverka olika hållbarhetsmål kring energi, kostnader och CO2-utsläpp.

Dolda kostnader för villahushåll att minska sina värmeförluster

Utförare: Luleå tekniska universitet
Det saknas kunskap om hur genomförandet av energieffektiviserande åtgärder i villahushåll påverkas av dolda kostnader, så kallade transaktionskostnader, exempelvis på informationssökning, avgifter för tillstånd eller övervakningsutrustning. Projektet ska studera byte till energiglas och tilläggsisolering och förväntas visa på samband som tar hänsyn till villahushållens beteendemönster, incitamentsstruktur och ekonomiska förutsättningar av att minska värmeförlusterna. Sambanden kan sedan användas för att utveckla och förbättra tjänster och affärsmodeller för målgruppen villahushåll. I projektet studeras även regelverk för att se om dessa fångar upp nödvändiga aspekter.

Ekonomisk planering för underhåll och renovering av flerbostadshus

Utförare: Chalmers tekniska högskola
Detta är en fortsättning på ett tidigare E2B2-projekt där en metodik tagits fram och implementerats i ett datorprogram som hjälper till att planera underhålls- och renoveringsåtgärder med givna förutsättningar och för lägsta livscykelkostnad. I projektet utvecklas datorprogrammet i nära samarbete med ett par fastighetsbolag i ett par pilotprojekt för att sedan kunna implementera det vid planering av underhåll och renovering.

Energieffektiv komfortkyla med markvärmeväxlare

Utförare: Chalmers tekniska högskola
Projektet behandlar och utvecklar möjligheterna att använda frikyla för större byggnader, främst kontorslokaler, med hjälp av markvärmeväxlare. Genom att inte behöva använda kylmaskiner kan energianvändningen minskas väsentligt. Projektets övergripande mål är att öka kunskapen om möjligheter och begränsningar för dimensionering och användning. Projektet är ett doktorandprojekt och ingår i teknik- och forskningssamarbetet i Solar Heating and Cooling inom ramen för International Energy Agency.

Energieffektiv spänningsomvandling för ellaster i byggnader

Utförare: Chalmers tekniska högskola
Målet med projektet är att driva utveckling mot att reducera energiförlusterna vid slutanvändande av elenergi i byggnader i framtiden. Projektet fokuserar på problematiken med energiförluster i likspänningsomvandlarna för produkter i byggnader och andra applikationer. Genom nya topologier och användande av de nya halvledarmaterialen som Gallium nitrit och kiselkarbid kan förbättringar uppnås. Med kunskap om hur behovet av el till byggnader ser ut kan man sedan göra en livscykelkostnadsbedömning om hur stor energibesparing som är möjlig, utan att installationskostnaden blir för hög.

Energieffektiva småhus – demonstration och verifiering av prestanda av kombinerade värme- och ventilationssystem

Utförare: Arbio
Projektet verifierar prestandan för fem typer av kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus i nordiskt klimat. Utrustningen kommer att testas i fem hus, och ett referenshus ska identifieras för kontrollmätningar. Mätresultaten jämförs och analyseras så att eventuella behov av utveckling och förbättring identifieras. Projektets mål är att skapa förutsättningar för marknadsintroduktion av mer energieffektiva lösningar för värme och ventilation. Det kan bidra till att både öka boendekomforten och minska energianvändningen i befintliga och nyproducerade småhus i Sverige.

Energieffektiva äldreboenden med god inomhuskomfort – mätning och analys av energianvändning och inomhustemperatur

Utförare: Lunds universitet
Det här projektet ska skapa förutsättningar för energieffektiva äldreboenden med optimalt inomhusklimat för både boende och vårdpersonal. Genom att mäta faktisk energianvändning till varmvattenberedning och inomhustemperatur i flera äldreboenden skapas en kunskapsbas för vidare analys. Det kan möjliggöra en ny schablon för varmvattenanvändning för äldreboenden i Boverkets föreskrifter och allmänna råd. I projektet skapas också förutsättningar för analyser av kylbehov vilket kan bidra till ökad inomhuskomfort i ett förändrat klimat.

Förväntningar och handlingar – vägen mot energieffektivt beteende i bostadshus

Utförare: Lunds universitet
Användarpreferenser och beteende pekas ut som de främsta orsakerna till glappet mellan förväntad och uppmätt energianvändning i bostadshus. Det här projektet ska bidra till fördjupad kunskap om relationen mellan design-byggnad-brukare och kombinerar perspektiv från planerare, arkitekter och ingenjörer med användarens perspektiv. Forskningen ska ge ökad förståelse för hur design och teknik påverkar beteende och bidra till effektivare energianvändning.

Hemmens berättelser om smarta elnät och deltagande i framtidens elsystem

Utförare: Kungliga Tekniska högskolan
Privata hushåll pekas ut som en outnyttjad resurs för flexibel elanvändning. Här ska forskarna använda beteendevetenskaplig metodik för att studera införandet av smarta elmätare och smart elnätsteknik i bostäder och hur olika typer av hushåll påverkas av tekniken. Vi får kunskap om hur teknik för smarta elnät ska designas och implementeras för att passa in i människors vardag.

Klivpå småhus – klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

Utförare: Arbio
Projektet ska ta fram kunskap som kan underlätta för småhustillverkare att kartlägga klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv och underlätta genomförandet av klimatdeklarationer för småhus. Genom fallstudier ska olika verktyg för analys av klimatpåverkan testas. Projektets resultat kommer att användas för utveckling av branschpraxis i form av ett gemensamt vägledningsmaterial. Projektet förväntas också leda till underlag som i framtiden kan utvecklas till jämförelsetal för klimatpåverkan från småhus.

Planering och verktyg för solenergi i hållbara kvarter

Utförare: Lunds universitet
Det här projektet handlar om solenergiplanering för hållbara kvartersmiljöer och är ett projekt inom International Energy Agency. Målet är att genom aktionsforskning utveckla strategier och verktyg för effektivt utnyttjande av solenergi i befintliga och nya kvarter för att skapa hållbara kvartersmiljöer. Studien undersöker både passiv användning (till exempel dagsljus) och aktiv användning (till exempel solvärme och solel). Resultaten ska kunna användas i kommuner, företag och i utbildningar på högskolor samt i solenergibranschen.

Samsyn vid energirenovering – hyresgästen i fokus

Utförare: Chalmers tekniska högskola
Här vill forskarna överbrygga konflikter mellan intressenter och ta fram rutiner för bästa möjliga avvägning mellan energieffektivisering och mål om god livsmiljö vid renovering för de boende. Renovering studeras oftast som en ensaksfråga med fokus på de boendes möjligheter att bo kvar, energitekniska möjligheter eller ekonomisk genomförbarhet. De boendes behov ställs i motsats till fastighetsägare och energimål. Projektet omfattar empiriska studier av de boendes syn på energifrågan, deras upplevelser av renovering samt möjligheter till kvarboende, något som hittills saknas.

Sensorer för energieffektiv och god ventilation

Utförare: RISE Research Institutes of Sweden
Här ska forskarna undersöka vilka sensorer och kombinationer av mätningar som är användbara vid behovsstyrd ventilation. De tekniska förutsättningarna för ett behovsstyrt ventilationssystem i bostäder finns – men det saknas kunskap om vilka mätningar som behövs för att säkerställa en låg energianvändning och god innemiljö.

Självförsörjande bostadsområde i urban miljö – energianalys och optimering

Utförare: RISE Research Institutes of Sweden
Här ska forskarna svara på frågan om det är tekniskt och ekonomiskt realistiskt att bygga ett bostadsområde som är helt självförsörjande på el, värme, dricksvatten och avlopp. Genom simuleringar ska man utvärdera och analysera, ur både teknisk och ekonomisk synvinkel, hur en självförsörjande grupp av bostäder i ett mikronät fungerar tekniskt och ekonomiskt över längre tid när nyckelkomponenter med tiden kan behöva bytas ut. Om resultaten blir positiva ska studien utgöra underlag för en projektansökan om ett pilotprojekt med byggnation av flerfamiljs- och radhus.

Smart Glas 2.0: Självförsörjande smarta glas med inbyggda sensorer

Utförare: Peafowl Solar Power
Dynamiska fönster med automatisk transparensreglering, det vill säga smarta glas, förbättrar inomhusmiljön och sparar upp till 40 procent av den energi som används till värme, ventilation och luftkonditionering. I det här projektet ska en ny typ av solcell utformas genom att definiera tekniska specifikationer, tillverka en prototyp och validera den i laboratoriemiljö, för att skapa ett självförsörjande smart glas med inbyggda sensorer. Den nya solcellen är transparent och kan därmed monteras direkt på smarta fönster och producera elen där den används.

Solmätt – mätning och utvärdering av solcellsanläggningar

Utförare: HSB Värmland
Det här projektet ska bidra till effektiva och välfungerande solelinstallationer genom att utvärdera hur befintliga anläggningar fungerar. Projektet ska sammanställa erfarenheter från dagens solelinstallationer och uppföljningssystem samt sprida dessa till fastighetsföretag, Boverket och solelinstallatörer. Områden som ska undersökas täcker in frågor om uppföljningssystem, prestanda, egenanvändning och upphandling.

Styrstrategier för effektivare GEO-FTX-system

Utförare: Kungliga Tekniska högskolan
Här ska forskarna analysera fläktstyrd till- och frånluftventilation med värmeåtervinning (FTX- system) och kartlägga hur energiöverföringen i systemets tre delar ska optimeras. Riktlinjer och energieffektiva styrstrategier ska tas fram för att minska effekttoppar för uppvärmning och kylning av ventilationsluften.

Uppdaterad den