Vinnovas satsning på Innovationsplattformar för hållbara och attraktiva städer har pågått under åren 2013-2019, ett projekt som handlar om att öka städernas och den kommunala organisationens innovationskapacitet. I det sammanhanget dök idén upp att ta fram en antologi, som kunde samla och ge en överskådlig bild av forskningsfältet och ämnen som rör innovationsprocesser med koppling till kommuners stadsutvecklingsuppdrag.

Fakta om projektet

Projektet Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara, attraktiva städer samordnar under 2016-2018 arbetet mellan Sveriges sex innovationsplattformar. Plattformarna, som finns i Malmö, Göteborg, Lund, Borås, Stockholm och Kiruna, arbetar tillsammans för att stärka de enskilda plattformarnas innovationsarbete och för att skapa en kunskapsöverföring, både mellan de olika plattformarna och till andra kommuner och städer.

I forskningsantologin Innovation och stadsutveckling beskriver och diskuterar forskare bland annat nya roller och utmaningar för kommunen och dess tjänstepersoner, projektifiering, mätbarhet och värdefrågor, samverkan, lärande, ledarskapsfrågor och konflikthantering. Boken vänder sig särskilt till personer som arbetar med utvecklingsfrågor i kommuner, såsom stadsplanerare eller strateger, men även politiker och tjänstepersoner som arbetar inom andra delar av offentlig sektor.

Texterna gör inte anspråk på att visa upp en helhetsbild utan bör ses som en del av den forskning som pågår och som rör städers och kommuners utmaningar och nya arbetssätt. Författarna i antologin står för sina egna texter, och i vissa fall är texterna och forskarna inte helt eniga med varandra. Det är inte ens säkert att författarna har en och samma bild och definition av vad innovation är. Det är också en del av diskussionen, och av utvecklingen. Vi befinner oss i en brytningstid, i ett föränderligt landskap och det innebär att också forskningen och det offentliga samtalet behöver laborera med begrepp och formuleringar, vilket inte minst märks i den här boken.

Innovation och stadsutveckling – en forskningsantologi om städers och kommuners organiseringsutmaningar, är utgiven med stöd av Mistra Urban Futures, RISE samt Vinnova och kan laddas ner fritt på Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA.

Texten är hämtad från projektets blogg på www.hallbarstad.se

Uppdaterad den