Här har vi samlat några av de inspel som lämnat in och som ligger nära IQ Samhällsbyggnads verksamhetsområde.

I ett gemensamt inspel presenterar de forskningsfinansierande myndigheterna - Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova - utifrån sina olika uppdrag en samlad bedömning av de förändringar som behövs i forsknings- och innovationssystemet för att nå det forskningspolitiska målet och för att vi ska klara Agenda 2030:s ambitiösa mål.

Förslagen är centrerade runt fyra huvudsakliga inriktningar:

  1. Forskning och innovation är drivkraften för ett hållbart samhälle
  2. Investera i en forskningsinfrastruktur i världsklass
  3. Insatser för ett effektivt forskningssystem
  4. Främja europeiskt och internationellt forsknings- och innovationssamarbete

Respektive myndighet har också lämnat egna inspel. Formas lyfter i sitt inspel att de kommande åren kommer vara avgörande om världens länder ska nå en hållbar utveckling. Svåra och viktiga politiska beslut måste fattas för att lyckas och forskning och innovation är vitala förutsättningar för att kunna göra detta. Där för föreslår Formas att Sverige gör ytterligare kraftfulla investeringar i forskning och innovation för hållbar omställning.

Vinnova föreslår viktiga strategiska satsningar och nya samarbetsformer mellan akademi, stat och näringsliv för att öka tempot i omställningen till ett hållbart samhälle. Inspelet föreslås bland annat en strategisk satsning på forskning och innovation för artificiell intelligens och andra möjliggörande teknologier, i kombination med en satsning på digital infrastruktur i världsklass för innovationsmiljöer.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) vill att Sveriges investeringar i FoU successivt ökar till minst 4 procent av BNP, enligt akademiens inspel till regeringens kommande forskningsproposition. IVA anser också att forskningspropositionen inte ska begränsas till enbart forskning, utan bör även omfatta högre utbildning och forskningsbaserad innovation.

Svenskt Näringsliv vill öka FoU-investeringarna med 50 miljarder kronor på tio år, enligt deras inspel till regeringens kommande forskningsproposition. För att det ska bli verklighet krävs en väl sammanhållen FoU-politik som gör Sverige till ett attraktivt forsknings- och investeringsland. Det är bland annat nödvändigt med framstående kunskapsintensiva företag och framgångsrik forskning. Men då är det viktigt att det skapas möjligheter för näringslivet att öka sina satsningar, konstaterar Svenskt Näringsliv i sitt inspel.

Staten behöver fortsätta satsa på tillämpad forskning om stora samhällsutmaningar. Det skriver SKL i sina synpunkter till regeringen inför 2020 års forskningspolitiska proposition. För att möta samhällsutmaningarna behöver flera forskningsområden förstärkningar av de statliga forskningsresurserna under de kommande fyra åren. Det behövs exempelvis mer tillämpad välfärdsforskning för hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola. Dessutom finns behov av forskning inom samhällsplanering och regional utveckling, samt tillämpningsinriktad forskning för minskad klimatpåverkan.

En grupp av svenska forskningsinstitut har gjort ett gemensam inspel och föreslår att Sveriges totala offentliga FoI-budget bör stärkas för att säkra att Sverige förblir en ledarnation internationellt. Bland förslagen finns ökade resurser på mottagarkapacitet inom politik, myndigheter och offentlig förvaltning, och en översyn över regler för institutens kostnadstäckning. Bakom inspelet står Stockholm Environment Institute (SEI), Utrikespolitiska Institutet (UI), Institutet för Framtidsstudier (IFFS), Skogforsk, Stockholm International Water Institute (SIWI), Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) och IVL Svenska Miljöinstitutet.

RISE förordar bland annat en ökning av statens anslag för utmaningsdriven och tillämpad forskning och en långsiktig och förstärkt satsning på samt en vidareutveckling av de strategiska innovationsprogrammen.

Skogsindustrierna står bakom de två mer omfattande inspel på regeringens forskningspolitik som lämnats in av Svenskt Näringsliv och Industrirådet, och har dessutom gjort en kort kompletterande inspel med ett antal förslag. De uppmanar regeringen att bland annat uppdra till statliga forskningsfinansiärer att säkerställa att cirkulär bioekonomi finns adresserade i större utlysningar och att göra de strategiska innovationsprogrammen till plattform för genomförande av regeringens samverkansprogram.

Genomför en nationell satsning på infrastrukturer i humaniora och satsa tydligt på partnerskap och samverkan. Det är två av punkterna i Humtanks inspel till den kommande forskningspolitiska propositionen.

Uppdaterad den