I början av 2019 öppnade Formas möjligheten att söka finansiering för projekt som bidrar till att kunskap baserad på forskning används av aktörer inom hållbart samhällsbyggande, särskilt kommuner och andra offentliga aktörer. Projekten skulle bygga vidare på aktuell forskning och kunde få finansiering under två år med maximalt två miljoner kronor. Omkring 90 ansökningar kom in till Formas. Nu har 16 av dessa beviljats finansiering.

- Med den här utlysningen har Formas stärkt förutsättningarna för att forskningen kommer till nytta i samhället. Projekten bidrar till kunskap inom en rad olika områden av hållbart samhällsbyggande, säger Hanna Ridefelt, forskningssekreterare på Formas.

Utlysningen ​Från forskning till praktik – metoder och verktyg genomförs inom ramen för det ​nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Utlysningen är en av flera aktiviteter inom programmet för att stärka nyttiggörande av forskningen och bidra med kunskap och lösningar för att nå bland annat de globala hållbarhetsmålen.

De 16 projekt som beviljats finansiering

Chalmers tekniska högskola: Smart Täthet. En webapplikation för att väga mellan täthetens konsekvenser.

Chalmers tekniska högskola: Tillsammans bygger vi – en metod för unga självbyggare att skapa hem och mötesplatser.

Göteborgs stad: Stadens samverkansprocess för ljusets roll i hållbar stadsutveckling.

Göteborgs universitet: Att fiska efter lösningar: från forskning till praktiska experiment för att sätta mål för en hållbar kustutveckling i Sverige.

Göteborgs universitet: Mot en hållbar styrning av svensk turism: samskapande strategier för ett hållbart samhällsbyggande i den offentliga turismsektorn.

IVL Svenska Miljöinstitutet: Från scenarier till förändring: Verktyg för hållbar omställning på lokal och regional nivå.

Linnéuniversitetet: Sektoriell beredskap för genomgripande renovering av villor: från forskning till praktik.

Lunds universitet: En modell för att utveckla och bygga plats genom mänskliga minnen.

Luleå Tekniska universitet: Processguide kring hur forskare och tjänstemän kan samverka kring energisystemsmodeller, i syfte att identifiera robusta och realiserbara åtgärder för att nå klimat- och hållbarhetsmål.

RISE, Research institute of Sweden: Multifunktionella urbana dagvattenanläggningar.

RISE, Research institute of Sweden: Tillstånd- och konsekvensbaserad livslängdsbedömning av betongkonstruktioner för dricksvatten.

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI: Kommunal implementering av användarstöd för sopsaltning på gång- och cykelvägar.

Stockholm Environment Institute, SEI: Accelerera mot Agenda 2030: Planering och genomförande för minskade klimatfotavtryck på lokal nivå.

Sveriges lantbruksuniversitet: Kartering av vatten med artificiell intelligens, som praktiskt verktyg för en hållbar vattenförvaltning och samhällsplanering.

Sveriges lantbruksuniversitet: Mot mer hållbar konsumtion av utsläppsrätter: ett verktyg för bedömning av sociala aspekter kring trädplanteringsprojekt i låginkomstländer.

Sveriges lantbruksuniversitet: Riktlinjer för ändamålsenlig kommunikation med privata trädgårdsägare om Sveriges nya riskklassificering av främmande arter.

Läs beslutslistan från utlysningen Från forskning till praktik - metoder och verktyg

Uppdaterad den