I utlysningen som var öppen mellan den 6 september och den 6 november mottog Energimyndigheten 67 ansökningar. Den totala projektvolymen för de beviljade projekten uppgår denna gång till nära 51 miljoner kronor varav över 33 miljoner kronor är stöd från Energimyndigheten och resterande samfinansiering från näringslivet.

De nystartade projekten handlar till stor del om energieffektivisering i det befintliga beståndet; exempelvis hur kostnadseffektiviteten för energirenovering av områden kan optimeras eller hur närvarodetektering i byggnader kan användas för energieffektivisering. Standardiserade metoder och arbetssätt kommer att vidareutvecklas, till exempel inom allmännyttans klimatinitiativ och Energimyndighetens totalmetodik.

Nya lösningar och innovationer kommer att vidareutvecklas för att ta dem närmare nyttiggörande och användning. Till exempel ska ny teknik testas och utvecklas för invändig tilläggsisolering som bevarar ytterfasaders arkitektoniska värden samtidigt som energieffektiviteten förbättras.

Utveckling av byggnadsinformationsmodeller (BIM) och designprocesser i arkitektur och stadsplanering som bidrar till ökad energi- och resurseffektivisering är i fokus i flera projekt. Energimyndighetens insamlade mätdata från nära-nollenergibyggnader kommer också att användas för visualisering och kunskapsuppbyggnad.

Urvalet gjordes av Energimyndigheten med stöd av experter från E2B2s bedömningsgrupp. Vid bedömningen beaktades särskilt energirelevans, nyhetsvärde, vetenskaplig kvalitet, genomförande, näringslivsrelevans och marknadsförutsättningar.

Projekten läggs till de tjugofem projekt som redan fått finansiering genom utlysning 1 i maj 2018. Den 15 maj 2019 öppnade E2B2s utlysning 3 för ansökningar.

E2B2 är Energimyndighetens program för forskning inom energieffektivt byggande och boende och genomförs i samarbete med IQ Samhällsbyggnad.

Godkända projekt:

Att hantera buller, dagsljus och energi i stadsplanering och arkitektur, utförare: White Arkitekter AB

Boendetäthetens påverkan på byggnadens funktion, utförare: Lunds universitet

Design och driftanvisningar för värmelager med fasändringsmaterial Demonstrationsanläggning kyllager i kontorsbyggnad, utförare: Chalmers Tekniska Högskola AB

Effekter och hantering av snölaster vid takmonterade solelanläggningar, utförare: RISE Energy Technology Center AB

Energianvändning och klimatpåverkan i bostadsföretag - vidareutveckling av allmännyttans klimatinitiativ, utförare: Sveriges Allmännytta (tidigare SABO)

Energieffektivisering av byggnader med närvarodetektering, utförare: Umeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik & elektronik

Energieffektiv sjukhusarkitektur med hjälp av BIM, utförare: White Arkitekter AB

Energieffektivisering med Totalmetodiken initierad av hyresgästen, utförare: Räddningstjänsten Storgöteborg

Internationell forskningssamverkan för energieffektivisering i historiska byggnader, utförare: Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen

Invändig tilläggsisolering av ytterväggar, utförare: Lunds universitet, Byggnadsfysik

Kostnadseffektiv energirenovering av bostäder på områdesnivå - svenskt deltagande i IEA EBC Annex 75, utförare: Lunds Universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Kostnads- och energieffektiva styrsystem i byggnader, utförare: Kungliga Tekniska högskolan

Långtidsstudie av byggnader av trä i kallt klimat, utförare: Luleå tekniska universitet

Miljökrav, Energianvändning och Klimatpåverkan – Samband och Möjligheter, utförare: Högskolan i Gävle

Nyttiggörande av mätdata från nära-nollenergibyggnader - analyser och visualisering, utförare: Lunds universitet, Institutionen för bygg- & miljöteknologi

Utvärdering av filterklasser vid ventilation av kontor, utförare: RISE

Vätskekopplad värmeåtervinning, utförare: Chalmers Tekniska Högskola AB, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Kontakt

För frågor om E2B2 och utlysningen kontakta:

Anna Land, programansvarig för E2B2:

anna.land@iqs.se, 072-554 46 61

Anna Pettersson, programansvarig för E2B2 hos Energimyndigheten:

anna.pettersson@energimyndigheten.se, 016-544 20 37

Uppdaterad den