Den sjätte utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment syftade till att underlätta en fortsatt utveckling eller implementering av resultat från tidigare och pågående projekt. Projekten har en direkt koppling till digitalisering och ska stimulera samverkan mellan Smart Built Environments fokusområden eller koppla till andra relevanta forskningssatsningar.

De beviljade projekten i utlysning sex handlar till exempel om att fortsätta arbetet för att tillgängliggöra miljödata, ta fram riktlinjer till klassificeringssystemet för byggd miljö (CoClass), identifiera organisatoriska hinder för digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocesser, AI för detaljplanearbete och att utbilda om digitala planprocesser. Projekten startar nu och kommer att pågå under som längst 18 månader.

Även två nya strategiska projekt blev beviljade bidrag; "Test i verkliga byggprojekt" och "Leveransspecifikationer för Geodata-BIM".

Läs mer om de beviljade projekten i utlysning sex här!

Godkända projekt:

 • ”Branschpraxis för tillämpning av CoClass i mjukvaror”, Mikael Malmkvist, AB Svensk Byggtjänst
 • ”Info Spread – Kommunikations- och utbildningsinsatser för att sprida resultaten från projektet Smart planering för byggande samt test av en metod för 3D modellbaserad bygglovsansökan”, Argus Elisabeth, BonaCordi AB
 • ”Pilotprojekt – Hållbarhetsstyrd projektering baserad på Artificiell Intelligens”, Rasmus Rempling Chalmers tekniska högskola
 • ”Vidareutveckling och praktisk implementering av Nationella Riktlinjer BIM”, Rogier Jongeling, Plan B Services AB
 • ”Konsekvenser av GDPR för etikprövning av forskning om smarta hus”, Cyril Holm, Stockholms universitet
 • ”VALLA Coach Steg 3”, Kajsa Simu, NCC Sverige AB
 • ”Bygg 4.0 Digitala projekt”, Lars Albinsson, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
 • ”Transformering från insidan: betydelsen av förändringsfickor för ökad digitalisering”, Henrik Linderoth, Högskolan i Jönköping
 • ”Etappvisa BIM-modeller anpassade för byggskedet i infrastrukturprojekt”, Mats Svensson, Tyréns AB
 • ”Från materialtillverkare till fastighetsförvaltare - vilka miljönyckeltal kan ett obrutet digitalt informationsflöde ge i mötet med en fastighets digitala tvilling?”, Maria Ahlm, IVL Svenska Miljöinstitutet AB
 • ”Webbtjänst för kvalitetsdokumenterade EPD och öppet resursregister”, Jeanette Sveder Lundin, Skanska Sverige AB
 • ”AIDA – Artificiell intelligens för Detaljplanearbete”, Sascha Benes, Örebro kommun
Uppdaterad den