Vad handlade projektet CIVIC om?

Projektets vision har varit att underlätta och stödja effektiv och hållbar transport till, från och runtom byggarbetsplatser för att optimera både byggproduktiviteten och energieffektiviteten. Idag tenderar en stor andel aktörer att arbeta i isolerade system trots att de är verksamma i samma byggnadsprojekt. Vi ville ändra detta genom att sammanföra alla intressenter på en byggarbetsplats och dela deras respektive perspektiv och transportplaner. Genom att få dessa aktörer att interagera mer med varandra redan från planeringsprocessen kan vanligt förekommande hinder undvikas och vi uppnår ett mer hållbart arbetssätt.

Vad hoppas ni att projektet ska bidra till?

Vi har under de senaste åren sett en allt större tillväxt och ökat byggande i städer, något som inte spås minska. Byggandet behövs och skapar nödvändiga förutsättningar för framtiden men vi måste också tänka på de negativa effekter det bidrar till här och nu. Transporter är en avgörande faktor för byggnation men missköts hanteringen påverkas inte bara miljön negativt utan även stadsinvånare på grund av minskad rörlighet.

Med CIVIC har vi tagit fram verktyg och metoder för att optimera bygglogistik och ta bort onödiga hinder. Vi har skapat en strategi för att mobilisera aktörers gemensamma intressen och få dem att känna att de ingår i ett gemensamt byggnadsprojekt snarare än att de är en av många aktörer på en byggarbetsplats. Spelet vi har utvecklat gör det lättare att kommunicera och visualisera gemensamma planer och hur transporter på bästa sätt utnyttjas för att gynna alla aktörer.

Hur går ni vidare nu när CIVIC har avslutats?

En viktig aspekt i problemen som finns idag är brist på kunskap inom området bland såväl offentliga som privata aktörer. För att öka förståelsen kring vad samordning av transporter kan innebära har projektet MIMIC inletts, en uppföljning av CIVIC med mer fokus på att öka förståelsen för hur bygglogistik påverkar miljö, trafik och rörlighet i städer. I MIMIC kommer vi att arbeta med att ge intressenterna en stödjande plattform för beslutsprocesser inom stadsutveckling.

Läs mer om CIVIC här

Uppdaterad den