I budgetpropositionen för 2018 aviserade regeringen ett stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande. Stödet är avsett att gå till verksamheter för att testa, introducera, förbättra och anpassa ny teknik innan en marknadsintroduktion av produkten eller tjänsten. Som en del i arbetet med att ta fram formerna kring detta stöd bjöd Näringsdepartement in till en hearing för att diskutera och få synpunkter på det förslag till förordning som ska reglera stödet.

Eva Schelin var inbjuden och framförde att IQ Samhällsbyggnad välkomnar stöd som ges för att underlätta introduktion av ett innovativt och hållbart byggande, samt satsningen på ett stöd som främjar nyttiggörande av kunskap. Det rimmar väl med vår vision om att ta Sverige till en frontposition inom hållbart samhällsbyggande och med det inspel som vi lämnade till den forskningspolitiska propositionen.

Våra synpunkter på utformningen av förslaget och förordningen sammanfattas i nedanstående punkter:

  • Administration av satsningen - hur är det tänkt att hanteras och administreras? Stora belopp ska utlysas och betalas under kort tid.
  • Vilken part ska se till att det inte sker en överlappning med andra program och satsningar?
  • Förslag: Använd befintliga satsningar, program och rutiner och toppa upp dessa. Addera specifika satsningar i befintliga program.
  • Om de strategiska innovationsprogrammen används som värd kan bättre samordning samt tydligare strategiskt grepp om frågorna fås.
  • I det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment finns omfattande delar som rör LCA och LCC för samhällsbyggnadsprocessen. Samverka därför med det programmet för dessa frågor!
  • I beskrivningen av det nya stödet saknar vi uttalade delar kring områdena digitalisering, delningsekonomi och industriellt byggande. Vi önskar en ökad tydlighet kring att dessa delar är viktiga för att nå ett innovativt och hållbart bostadsbyggande.
  • Vidare saknas skrivningar om hur testbäddar kan användas som bas för nyttjande av stödet.
  • Vi önskar se en längre satsning än 3 år, för att forskarsamhället och andra parter ska kunna utforma innovativa projekt och testbäddar inom ramen för satsningen.
Uppdaterad den