– Det här är den största och viktigaste förändringen vi kan göra för att korta planprocesserna i Sverige. Enhetliga standarder för utformning av grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar kommer göra att kommuner och myndigheter kan jobba både snabbare, till lägre kostnad och mer transparent, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande.

Kommuners och andra myndigheters arbete inom samhällsbyggnadsområdet har blivit alltmer digitaliserat. Men eftersom plan- och bygglagen saknar nationella bestämmelser om hur grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas, arbetar kommuner och myndigheter med detta på olika sätt. Det begränsar möjligheterna att hantera informationsflöden mellan aktörer på ett effektivt sätt och fullt ut ta tillvara digitaliseringens möjligheter till ökad effektivitet i handläggningsarbetet och transparens för medborgarna.

Eva Schelin VD på IQ Samhällsbyggnad gör bedömningen att förslaget ligger helt i linje med vad organisationen själva föreslagit i sitt remissvar.

– Så det här är precis vad vi har önskat. Det kommer att leda till en effektivisering av hela samhällsbyggnadsprocessen, säger Eva Schelin.

Propositionen är i skrivande stund ännu inte publicerad.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Uppdaterad den