I takt med att världens befolkning växer ökar vårt behov av mat, vatten och energi. Syftet med utlysningen SUGI är att föra samman den forskning som finns inom de tre områdena, med förhoppningen att nya transdisciplinära och globala forskarteam ska bidra med kunskap och innovationer som hjälper oss klara de globala utmaningarna.

Totalt beviljas 15 projekt varav 5 har svenska deltagare. Två av de fem projekten har sökt pengar hos Energimyndigheten och tre har sökt finansiering hos Formas. Ett av Formasprojekten fokuserar på att undersöka hur integrerade vatten- och jordbrukssystem kan bidra till att lösa livsmedelsutmaningen. De två andra projekten fokuserar på förbättrad styrning.

– Det ena projektet vill skapa en kunskapsplattform som kan vägleda och förbättra ett mer robust beslutsfattande inom framtida stadsutveckling. Det andra projektet kommer att ta fram ramar och verktyg för att bättre stimulera och styra Food-Water-Energy-nexus, med hjälp av studier av Grön-Blå infrastruktur, säger Emma Holmqvist som är en av forskningssekreterarna med ansvar för utlysningen på Formas.

Totalt medverkar 34 forskningsfinansiärer i samarbetet genom JPI Urban Europe och Belmont Forum och utlysningen hade en sammanlagd budget på knappt 30 miljoner euro. Forskarrådet tog beslut om finansiering i ytterligare tre internationella utlysningar.

Uppdaterad den