Regeringens höstbudget innehåller ett förslag om att en ny digitaliseringsmyndighet ska inrättas. Den ska bidra till digitaliseringen av offentlig sektor med målet att skapa ”en enklare vardag för medborgare, en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten." Lantmäteriet får inga pengar till en reform för öppna data. Istället föreslås den nya myndigheten – Digitaliseringsmyndigheten – få ansvar för öppna data.

Budgetförslaget innehåller ett stort anslag till digitalisering inom samhällsbyggandet. Det är Boverket som får anslagsökningen och en stor del går till ett kunskapslyft om digitaliseringens möjligheter i samhällsbyggnadsprocessen. Detta förslag fanns med i den rapport om digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen som IQ Samhällsbyggnads vd Eva Schelin med flera tog fram inom ramen för regeringens samverkansprogram Smart Städer vid årsskiftet.

ArkDes blir forskningscentrum

Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes) ska tilldelas åtta miljoner kronor årligen (2018–2020) för att inrätta en ny forskningsfunktion för ”gestaltad livsmiljö”. Det som ska studeras är ”det byggda och gestaltade ur samhällets och den enskildes perspektiv”

I samband med att regeringen presenterade höstbudgeten står det klart att Riksantikvarieämbetet, från och med årsskiftet, tar över ansvaret för det nationella samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet – Digisam.

Utbildningssatsningar

Regeringen föreslår i budgeten en utbyggnad av ingenjörsutbildningarna. 20 miljoner kronor kommer att avsättas för 2018, vilket innebär 200 nya platser. Satsningen trappas därefter upp med 600 platser år 2019 och 1 000 heltidsstudieplatser år 2020. Fullt utbyggd år 2023 uppgår satsningen till 160 miljoner kronor, vilket motsvarar omkring 1 600 utbildningsplatser. Platserna fördelas på 18 olika lärosäten runt om i landet.
Utöver en utbyggnad av ingenjörsprogrammet tillför regeringen också medel för fler studieplatser på samhällsbyggnadsutbildningar. Fram till 2023 kommer 1 145 nya studieplatser på utbildningar inom samhällsbyggnad.

Regeringen inför även ett statligt stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande och föreslår en satsning på 75 miljoner kronor för 2018. Regeringen uttrycker att det är viktigt att de bostäder som byggs är hållbara och tar tillvara innovativa och arkitektoniska lösningar. I budgeten finns därför satsningen på 400 miljoner kronor under 2019–2021 till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer.

Uppdaterad den