Uppdraget överlämnades under ett rundabordssamtal med ett 20-tal företrädare för olika branscher. Ämnet för samtalet var energieffektivisering.

- Det är viktigt att vi satsar på energieffektivisering av flera skäl. Ett effektivt utnyttjade av energi har både ekonomiska fördelar och bidrar till positiva miljö- och klimatmässiga effekter. Jag ser att vi behöver en bred förankring och engagemang hos olika aktörer för att kunna nå målet om 50% energieffektivisering, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Det var i december 2016 som de fem partierna från Energiöverenskommelsen även kunde besluta om ett gemensamt mål för Sverige om 50 procent effektivare energianvändning till år 2030.

Enligt uppdraget till Energimyndigheten ska de i samråd med berörda myndigheter och tillsammans med olika branscher formulera så kallade sektorsstrategier för energieffektivisering. För att inleda arbetet hade samordnings- och energiminister Baylan bjudit in ett antal nyckelaktörer från olika delar av samhället. De gav sin bild av hur olika branscher kan bidra till arbetet och identifierade några hinder som behöver övervinnas för att öka takten i arbetet med energieffektivisering i Sverige.

– Energieffektivitet är en affärsmässigt viktig fråga för industrin och vi välkomnar en fortsatt dialog med Energimyndigheten. För att minska CO2-utsläppen inom stålindustrin kommer det att krävas en ökad tillgång på fossilfri energi, säger SSAB vd Martin Lindqvist.

– Energibolagen är möjliggörare för energieffektivisering hos kunderna genom partnerskap och samverkan, säger Halmstad energis vd Monica Karlsson.

– Svenska handelsföretag har ett stort engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor. För företagen är arbetet med effektivisering av energianvändningen även en fråga om lönsamhet och om att vara konkurrenskraftiga även i framtiden, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Energimyndigheten ska nu tillsammans med olika branscher/samhällssektorer formulera strategier för arbetet med energieffektivisering. Deras första delrapport kommer i början av 2018.

Läs mer på regeringens webbplats

Uppdaterad den