IQ Samhällsbyggnad Omvärlds- och framtidsutskott har under ett antal möten 2016 och 2017 utforskat och diskuterat trender som samhällsbyggnadssektorn bör ha särskild uppmärksamhet på. Idéskriften är resultatet av utskottets arbete.

Under arbetets gång såg utskottet att det fanns ett behov av att komplettera en traditionell trendanalys med något som fångar upp svagare signaler och osäkra trender. Idéskriften inleds med en beskrivning av fyra normskiften som påverkar samhället, ofta i konflikt med existerande strukturer och värderingar. I skriften beskrivs även sex trender, som utskottet identifierat som viktiga att söka fördjupad kunskap om och förstå konsekvenserna av.

Beställ tryckta exemplar genom att maila magnus.brink@iqs.se

Uppdaterad den