Under våren håller miljöminister Karolina Skog fyra rundabordssamtal för att hämta in synpunkter och idéer för det fortsatta arbetet. Samtalet idag, som går av stapeln i Norrköping i samband med en konferens anordnad av Fossilfritt Sverige, är det sista.

Framkomligheten och tillgängligheten för gående, cyklister och kollektivtrafikanter måste förbättras för att minska personbiltrafiken i våra städer. Människor och grönska ska prioriteras framför utrymme för bilar. Stadsplaneringen bör därför i större utsträckning utgå från gång, cykling och kollektivtrafik för att öka framkomligheten och minska trängseln i städerna.

PM rundabordssamtal

I samband med samtalet överlämnar Eva Schelin ett skriftligt inspel som utvecklar det som hon framför under rundabordssamtalet.

Det ska vara enkelt och säkert för alla att promenera och cykla till närmaste butik, och torg, arbete och skola för alla – både barn, unga och gamla. Hållbara transporter i städerna är avgörande för en mer hälsosam miljö och för att minska skadliga luftföroreningar och buller. Vilka förutsättningar behövs för att städerna ska kunna gå före i omställningsarbetet?

- Jag kommer att lyfta fram det offentligas roll som föregångare till exempel när det gäller att främja innovationer vid upphandlingar. Testbäddar, demoprojekt och experiment är också viktiga om vi ska skapa hållbara transporter och här kommer jag att peka på att det behövs flexibla regelverk och mod att vara innovativ, säger Eva Schelin.

I filmen kan du ta del av de mest prioriterade åtgärderna som Eva Schelin framhåller på mötet med miljöministern. Filmen är ca 3 minuter lång.

Uppdaterad den