Regeringen genomför just nu den största bostadspolitiska satsning­en på 20 år. Som ett led i detta presenterades i juni 2016 ett bostadspolitiskt paket med förslag på 22 åtgärder för fler bostäder. En av åtgärderna för att få till stånd mer bostäder var att göra en översyn av bygg- och konstruktionsreglerna.

- Nu tar vi ett rejält grepp om regelkrånglet i byggbranschen. Det ska bli enklare, tydligare och mer transparent. De svenska byggreglerna ska i framtiden vara utformade så att de bidrar till ökad konkurrens och så att byggherrar och entreprenörer får utrymme att utveckla bättre och billigare lösningar. Med tydliga spelregler kommer fler att vilja investera i bostadsbyggande, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

I dag utser regeringen en kommitté som ska genomföra en översyn av kapitel 8 och 10 i plan- och bygglagen, kapitel 3-5 och kapitel 7 i plan- och byggförordningen. En översyn ska även göras av Boverkets byggregler och föreskrifter om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder och de standarder dessa hänvisar till.

Kommittén ska även titta på regelverkens ändamålsenlighet, effektivitet och omfattning. Under utredningens gång har kommittén möjlighet att vid behov föreslå ändringar i regelverk som ställer krav på utformning och konstruktion av byggnader och anläggningar.

Utredningen ska även analysera hur regelverket kan utformas för att minska klimat- och miljöpåverkan under byggprocessen och vid val av byggmaterial.

Uppdraget ska delredovisas den 29 dec 2017 (Standarder) och den 30 november 2018 (Miljö- och klimatpåverkan) för att slutredovisas till Regeringskansliet senast den 13 december 2019.

Porträtt på Anna Sander i utomhusmiljö
Kommittén kommer att ledas av Anna Sander och Kurt Eliasson.

Kommittén kommer att ledas av Anna Sander och Kurt Eliasson.

Anna Sander är tekn. lic. från KTH och har en bakgrund som miljö- och kvalitetsdirektör vid NCC, departementsråd och chef för enheten med ansvar för plan- och byggfrågor inom Regeringskansliet, VD för IQ Samhällsbyggnad, en medlemsorganisation för forskningssamarbete inom samhällsbyggnadssektorn och chef för forsknings- och innovationsstrategier hos WSP. I dag är hon projektledare för stadsutvecklingsområdet Rosendal i Uppsala kommun.

Kurt Eliasson har en bakgrund som VVS-montör ombudsman på hyresgästföreningen och direktör i Riksbyggen innan han blev VD i Göteborgs kommuns fastighetskoncern Framtiden. Från 2006 till sin pensionering 2016 var Kurt Eliason VD för SABO. Kopplat till detta uppdrag har han haft en mängd internationella uppdrag.

Uppdaterad den