Mer om Smarta städer

IQ Samhällsbyggnads vd Eva Schelin sitter med i samverkansgruppen för Smarta städer som är knuten till regeringens strategiska samverkansprogram. Gruppen består av en bred representation av näringsliv, offentlig sektor och akademi från branscherna.

Inom ramen för regeringens samverkansprogram Smarta städer har en rapport om digitalisering av planprocessen tagits fram av en arbetsgrupp, under ledning av Eva Schelin, vd för IQ Samhällsbyggnad. Rapporten lyfter fram de hinder som finns för att nå en helt digitaliserad planprocess samt föreslå åtgärder staten kan bidra med för att nå detta. Regeringen har nu gett Boverket i uppdrag att utreda behovet av en reglering för hur detaljplaner ska utformas digitalt. Regeringsuppdraget till Boverket har inspirerats av rapportens förslag.

Till rapporten har det också tagits fram ett antal förslag på önskade åtgärder för att skynda på processen. Åtgärderna förväntas kräva medel på 555 miljoner kronor. Eva Schelin presenterade i början av februari åtgärderna i rapporten för samverkansgruppen i Smarta städer. Vi har satt samman presentationen som en film. Filmen är cirka 6 minuter lång och presenterar de viktigaste åtgärderna, målgrupper, tänkta genomförare och beräknade medlen för att snabbt nå en digitaliserad planprocess.
Uppdaterad den