Fotograf: Stefan Nilsson

Den totala budgeten för satsningen överstiger 920 miljoner euro med finansiering av projekt fram till 2024. Eftersom svenska frågeställningar har en central position inom programmet ges många möjligheter för svenska aktörer inom programmets öppna utlysningar.

Shift2Rail är ett initiativ inom Horisont 2020 skapat för att möta EU:s förändrade transportbehov och att främja konkurrenskraften för den europeiska järnvägsindustrin. Initiativet har som fokus att genom riktad FoI och industritillämpade lösningar utveckla teknik och produkter för morgondagens gemensamma europeiska järnvägsområde (SERA).
Shift2Rail visar vägen mot morgondagens digitala järnvägssystem. Syftet är att ge ett innovativt och tillförlitligt järnvägsnät som samverkar med intelligenta fordon. Resultatet blir då fler resealternativ, högre komfort, bättre kostnadseffektivitet, spårbara leveranser och förbättrad punktlighet. Den ökade kapaciteten på järnvägen kan då möta det växande behovet av person- och godstransporter mot ett hållbart transportsystem.

Shift2Rail har ambitiösa mål, fördubblad kapacitet, en ökad tillförlitlighet och servicekvalitet med 50 % och samtidigt halvering av livscykelkostnaderna. Initiativet påverkar järnvägsmarknadens alla delar: höghastighet/huvudlinje, regional och lokal, och frakt. Utöver detta underlättas vardagen för miljontals europeiska passagerare och godsanvändare.

Läs mer om programmet

Uppdaterad den