För att bidra till ökad energieffektiviserande renovering av befintligt bostadsbestånd föreslår regeringen att Boverket får i uppdrag att genom utlysning lämna driftbidrag till en eller flera organisationer som kan åta sig att inrätta ett informations- och kunskapsspridande centrum.

- Produktion av lågenergibostäder växer och blir allt vanligare. Att sprida kunskap och utveckla smart och effektiv teknik inom området är därför viktigare än någonsin, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, i ett pressmeddelande.

Driftbidrag till en eller fler redan existerande organisationer på området säkerställer att redan befintlig kunskap och informationskanaler tas till vara på.

Uppdaterad den