Regeringen lanserar Testbädd Sverige för att uppmuntra till att nya innovationer testas och för att stärka Sverige som ett innovativt och konkurrenskraftigt land. Målsättningen är att det ska bli mer attraktivt att investera i svenska forsknings- och innovationsmiljöer. För att samla befintliga tillväxtresurser till internationellt konkurrenskraftiga och attraktiva utvecklingsmiljöer behöver samverkan mellan olika aktörer stärkas. Testbädd Sverige omfattar därför flera olika typer av satsningar.

Regeringen presenterar satsningar på strategiska innovationsområden, stärkta industriforskningsinstitut och framstående test- och demonstrationsmiljöer, satsningar för att stimulera investeringar i affärsidéer med hög kunskapshöjd och internationell marknadspotential samt standardisering.

– Sverige är en internationellt framgångsrik forsknings- och innovationsnation. Samtidigt har vi sett en relativ försvagning av det svenska forsknings- och innovationssystemet i jämförelse med andra framstående nationer. De medel som regeringen investerar i forskning och innovation måste därför läggas på smarta satsningar som kommer samhället till del, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

– Testbädd Sverige stärker förutsättningarna för att bedriva en globalt konkurrenskraftig och kvalificerad verksamhet från Sverige. Nu vill jag se fler kommuner, landsting och regioner öppna upp sina verksamheter för att testa nya lösningar tillsammans med näringslivet, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

I Testbädd Sverige, regeringens kraftsamling för innovation, ingår följande satsningar:

500 miljoner kronor till förstärkt samverkan genom strategiska innovationsområden

En central insats för att stimulera samverkan är strategiska innovationsområden där ledande aktörer från näringsliv, universitet och högskolor samt offentlig sektor prioriterar och kraftsamlar kring gemensamma insatser.

Med en utökad satsning vill regeringen ytterligare stärka och förnya svenska styrkeområden samt lägga grunden till förnyad, långsiktig och fördjupad samverkan.

  • Totalt görs en utbyggnad av de strategiska innovationsområdena med 500 miljoner kronor fram till och med 2020 via Vinnova och Formas.

Biologiska läkemedel

2017 genomför regeringen tillsammans med näringslivet och andra aktörer en särskild satsning på innovativ produktion av biologiska läkemedel för att göra Sverige mer attraktivt för nya life science-investeringar.

  • Regeringen föreslår att Vinnova 2017 ska tillföras 90 miljoner kronor för denna satsning.

Stärkta industriforskningsinstitut som resurs för att stärka näringslivets konkurrenskraft

Industriforskningsinstituten har en central roll i att möjliggöra för framför allt små och medel-stora företag ska hänga med i och utnyttja möjligheterna med den snabba tekniska utvecklingen.

Industriforskningsinstituten stärker genom uppdrag från näringslivet förutsättningarna för kommersialisering av nya idéer, varor och tjänster och är också en länk mellan näringsliv och lärosäten.

Det nya konsoliderade Research Institutes of Sweden AB (RISE AB), kommer bättre kunna bidra till näringslivets strukturomvandling och till regeringens mål inom strategiskt viktiga områden.

  • För att stärka näringslivets förmåga att konkurrera med specialiserade produkter och tjänster i de globala värdekedjorna beräknar regeringen att nivån på statsbidraget till RISE AB ska öka med totalt 100 miljoner kronor per år från och med 2018.

Utveckling av framstående test- och demonstrationsmiljöer

Sverige ska vara ledande i forskning inom områden som bidrar till att stärka den industriella produktionen i Sverige.

  • Regeringen beräknar därför att Vinnova ska tillföras 75 miljoner kronor från och med 2018 och ytterligare 25 miljoner kronor från och med 2019 för att utveckla och investera i befintliga miljöer samt stimulera nyetableringar av test- och demonstrationsmiljöer, både i privat och i offentlig verksamhet.

Satsning på verifiering av innovativa affärsidéer

Tidiga utvecklingsinvesteringar i företag har en hög risk som gör att privata investeringar i dessa skeden är små. Det finns dock ett stort samhällsekonomiskt värde i att investeringar i tidiga skeden kommer till stånd.

  • Utöver den pågående reformeringen av statens finansieringsinsatser beräknar regeringen därför att Vinnova ska tillföras 20 miljoner kronor per år från och med 2018 och ytterligare 10 miljoner kronor per år från och med 2019 för en utökad satsning på bidrag för verifiering av forskningsresultat och projekt.

Standardisering som del av innovationssystemet

Standardiseringsarbetet är ofta en förutsättning för en produkts globala kommersialisering, spridning och långsiktiga utveckling. Sverige behöver därför vara med och utforma nya globala standarder inom relevanta teknikområden.

• Regeringen föreslår därför att 5 miljoner kronor ska tillföras Vinnova för insatser som ska bidra till att göra standardisering till en integrerad del i innovationssystemet. Från och med 2018 bör Vinnova tillföras ytterligare 5 miljoner kronor för samma ändamål.

Källa: Pressmeddelande från regeringen

Uppdaterad den