Samverkansgruppernas uppgift är att identifiera utmaningar och möjligheter för innovation och nya jobb inom sina respektive områden. De externa samverkansgrupperna består vardera av cirka 20 representanter från näringsliv, offentlig sektor och akademi från de branscher som omfattas av respektive program. Gruppmedlemmarna sitter på ett personligt mandat och arbetet löper mandatperioden ut.
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg är ansvarig för att leda regeringens arbete med samverkansprogrammen.

– Nu tar vi steget vidare i arbetet med samverkansprogrammen som jag ser som en av mina högsta politiska prioriteringar i höst. Samverkansgrupperna har en viktig uppgift i att tillsammans med regeringen föreslå prioriterade insatser inom de specifika områdena i varje program. Det är en fantastisk kompetens som finns samlad här och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att hitta nya innovativa lösningar som stärker Sveriges konkurrenskraft, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb, säger Mikael Damberg i ett pressmeddelande.

Samverkansgruppernas medlemmar

Nästa generations resor och transporter

Samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter verkar för ett mer transporteffektivt samhälle där transporterna används smartare och mer resurseffektivt.

Samverkansgruppen består av:
Karin Svensson, Direktör Strategisk planering och omvärldsanalys, AB Volvo
Jenny Lindqvist, Huvudansvarig för Intelligenta transportsystem, ITS, Ericsson
Erica Kronhöffer, Hållbarhetschef, SJ AB
Ingrid Bodin, Hållbarhetschef, Preem AB
Marcel Kroeze, Chef, Nobina Technology AB
Hans Arby, Verkställande direktör, UbiGo Innovation AB
Ulrika Bokeberg, Kollektivtrafikdirektör, Västra Götalandsregionen
Anette Henriksson, Kommundirektör, Lunds kommun
Jonas Eliasson, Trafikdirektör, Stockholms stad
Lena Erixon, Generaldirektör, Trafikverket
Erik Brandsma, Generaldirektör, Statens energimyndighet
Inger Ek, Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten
Brita Saxton, Generaldirektör, Trafikanalys
Anna Dubois, Vicerektor, Chalmers tekniska högskola
Åsa Aretun, Forskningschef, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI
Mats Hermansson, Verkställande direktör, Sweco Society AB, Samhällsanalys och trafikplanering
Erik Stigell, Doktor i cykel, trafik och hälsa, Trivector Traffic AB
Andreas Regnell, Strategichef, Vattenfall AB
Henrik Runnemalm, Global FoU-chef, GKN Aerospace Engine systems Sweden
Sven-Erik Svensson, Vice ordförande för Forskning och utveckling, Volvo Cars
Harry Robertsson, Direktör Teknik, forskning och utveckling, Stena AB

Smarta städer

Samverkansprogrammet Smarta städer bidrar till att nå regeringens övergripande mål om minskade utsläpp av växthusgaser, ökad sysselsättning och ökad social delaktighet.

Samverkansgruppen består av:
Orvar Hurtig, Chef för industri och samhälle, Ericsson AB
Staffan Liljestrand, Verkställande direktör, Bumbee labs AB
Anders Johansson , Försäljningschef offentlig sektor, Cisco Systems Sweden AB
Peder Berne, Projektchef, E.ON Sverige AB
Liisa Fransson, Forskningschef, Kraftringen Energi AB
Marcus Rothoff , Projektchef, Volvo Car Corporations
Åsa Pettersson, Chef för samhällsrelationer och hållbarhet, Scania CV AB
Ulf Ranhagen, Chefsarkitekt, Sweco Architects AB
Christina Lindbäck, Hållbarhetschef, NCC koncernen
Olof Andersson, Verkställande direktör, Fastighets AB Trianon
Eva Schelin, Verkställande direktör, IQ Samhällsbyggnad AB
Anna Johanna Klasander, Utvecklingschef, White arkitekter AB
Alexander Ståhle, Verkställande direktör, Spacescape AB
Anders Lago, Ordförande, HSB
Anna Dubois, Vicerektor, Chalmers Tekniska Högskola
Lena Neij, Prefekt vid Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet
Mattias Höjer, Föreståndare för Centre for Sustainable Communications, KTH
Ann Helenius , It-direktör, Stockholms kommun
Kristina Zachrisson, Kommunalråd, Kiruna kommun
Lena Micko, Ordförande, Sveriges Kommuner och Landstring (SKL)
Janna Valik, Generaldirektör, Boverket
Erik Brandsma, Generaldirektör, Energimyndigheten
Björn Risinger , Generaldirektör, Naturvårdsverket

Cirkulär och biobaserad ekonomi

Utgångspunkten för samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi är att hitta lösningar på hur råvaror kan användas på ett resurseffektivt och smart sätt. Genom innovationer ska biobaserade produkter kunna ersättas med fossila samtidigt som vi ska kunna börja betrakta avfall som en resurs. Vi ska utveckla affärsmodeller för att dela det vi äger och återanvända det vi vill kasta, samtidigt som produkter ska vara möjliga att reparera.

Samverkansgruppen består av:
Carina Håkansson, Verkställande direktör Skogsindustrierna
Katarina Kolar, Projektdirektör, Svenska Cellulosa Aktiebolaget, division Forest Products
Ingrid Petersson, Generaldirektör, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Herman Sundqvist, Generaldirektör, Skogsstyrelsen
Mikael Stamming, Utvecklingsdirektör, Region Skåne
Christer Forsgren, Teknik- och miljöchef, Stena Recycling AB
Helena Jonsson, Ordförande, Lantbrukarnas Riksförbund
Per Arfvidsson, Vice verkställande direktör, Lantmännen Group
Andreas Regnell, Strategichef, Vattenfall AB
Ingrid Bodin, Affärsområdeschef hållbar utveckling, Preem Aktiebolag
Johan Gerklev, Hållbarhetschef, Skanska AB
Felicia Reuterswärd, Hållbarhetschef, H&M Hennes & Mauritz AB
Clas Engström, Konsult
Pia Sandvik Wiklund, Verkställande direktör, Rise Research Institutes of Sweden AB
Karin Holmgren, Prorektor, Sveriges lantbruksuniversitet
Sigbritt Karlsson, Rektor, Högskolan Skövde
Kristina Elg Christoffersson, Chef forskning och utveckling, Domsjö fabriker Aktiebolag
Åsa Domeij, Ansvarig miljö och socialt ansvar, Axfood Aktiebolag
Karin Varverud, Verkställande direktör, Energifabriken i Sverige AB
Anders Fröberg, Verkställande direktör, Borealis Aktiebolag
Anders Frisk, Verkställande direktör, BioEndev AB
Fredrika Gullfot, Verkställande direktör, Simris Alg AB
Ola Alterå, Särskild utredare
Per-Olof Sjöö, Förbundsordförande, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch

Uppkopplad industri och nya material

Samverkansprogrammet uppkopplad industri och nya material syftar till att stimulera en bred digitalisering av industrin och stärkt samverkan mellan etablerad industri, it- och telekomföretag, tjänsteföretag, innovativa unga företag i digitaliseringens framkant samt olika forskningsmiljöer i syfte att bidra till svensk konkurrenskraft. Samverkansprogrammet ska också bidra till ett förbättrat nyttiggörande av vårt kunnande och vår världsledande forskning kring material.

Samverkansgruppen består av:
Sara Mazur, Forskningschef, Ericsson
Per Berggren, Chef för industristrategi, IKEA Industry AB
Tord Hermansson, Chef för forskning och externa kontakter, Volvo Personvagnar Aktiebolag
Henrik Runnemalm, Forskningschef, GKN Aerospace Sweden AB
Ulf Troedsson, Verkställande direktör, Siemens AB
Petra Einarsson, Verkställande direktör, Sandvik Materials Technology AB
Björn Jonsson, Divisionschef Process Automation, ABB Sverige
Martin Friis, Projektledare uppkopplad tillverkning, Aktiebolaget SKF
Olof Christensson, Affärsområdeschef Engineering Services Nordic, Semcon Aktiebolag
Lars Wiigh, Affärsutvecklingschef, IBM Svenska Aktiebolag
Lars-Henrik Jörnving, Chef för global industriell utveckling, Scania CV AB
Åsa Sundqvist, Forskningschef, Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag
Linda Krondahl, Verkställande direktör, THINGS – The Innovation Growhouse Stockholm AB
Karin Edström, Verkställande direktör, Evothings AB
Charlotte Brogren, Generaldirektör, Verket för innovationssystem (Vinnova)
Leif Ljungqvist, Divisionschef ICT, Research Institutes of Sweden AB
Christoph Quitmann, Verkställande direktör, MAX IV-laboratoriet, Lundsuniversitet
Aleksandar Zuza, Utredare, IF Metall
Anne-Marie Fransson, Verkställande direktör, IT & telekomföretagen
Klas Wåhlberg, Verkställande direktör, Teknikföretagen
Lars Hultman, Verkställande direktör, Stiftelsen för Strategisk Forskning
Fredrik Hörstedt, Vicerektor, Chalmers Tekniska Högskola
Stacey Ristinmaa Sörensen, Vicerektor, Lunds Universitet
Åke Bergman, Chef, Swetox Research Center
Martin Linder, Ordförande, Fackförbundet Unionen
Göran Arrius, Ordförande, SACO Sveriges akademikers centralorganisation

Uppdaterad den