Hur illustrerar man buller, vind, och luftföroreningar och hur påverkar de människors upplevelser av staden? Det är svårt att presentera och mäta hur osynliga miljövärden som buller, vind, och luftföroreningar påverkar människors upplevelser av staden. Interaktiva 3D-modeller ska hjälpa stadsplanerare att ta hänsyn till osynliga miljövärden vid stadsplanering och stadsomvandling. Om det handlar ett av de projekt inom Hållbart Samhällsbyggande som Formas beslutade att bevilja medel idag. Ett annat projekt handlar om vilka anpassningar som prioriteras när havsnivån stiger och vilka etiska och sociala aspekter som aktualiseras och prioriteras? Ska mark och bebyggelse skyddas, eller exploateras och överges och vilka alternativ finns och vilka blir fördelningskonsekvenserna?

I förra veckan beviljade Formas forskarråd 138 miljoner kronor till 27 projekt inom Hållbart samhällsbyggande.

- Detta är en viktig satsning inom hela det breda samhällsbyggnadsområdet som syftar till att stärka den svenska forskningen och dess internationalisering och unga forskare inom området samt att öka samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle, säger Gia Destouni, huvudsekreterare på Formas. Satsningen är åtgärdsinriktad och de ansökningar som har beviljats medel visar just på detta.

Detta var den femte i en serie av planerade utlysningar inom programmet Hållbart samhällsbyggande. Utlysningen har omfattat fem delutlysningar: Forskningsprojekt, forskningsprojekt för framtidens forskningsledare, utvecklings- och demonstrationsprojekt, internationell samverkan samt forskarskolor.

Den totala budgeten är cirka 215 miljoner kronor varav 138 miljoner kronor kommer från Formas och 75 miljoner kronor är samfinansiering från näringslivet med mellan 20 och 50 procent. Samfinansiering och samverkan med näringsliv eller andra aktörer har varit ett krav i den här utlysningen. 14 av de 27 projekten är forskningsprojekt, tre är forskningsprojekt för framtidens forskningsledare, fyra avser utvecklings- och demonstrationsprojekt, fem projekt avser internationell samverkan och ett avser bidrag till en forskarskola.

Läs mer om projekten

Uppdaterad den