Erik Westin

Inför årets första möte har flera nya ledamöter rekryterats och även externa gäster kommer att medverka när formerna för utskottet stöps om. I november 2015 tog Erik Westin, stf regiondirektör på Akademiska Hus, över som ordförande för IQ Samhällsbyggnads Omvärldsutskott. Erik sitter sedan tidigare med i IQ Samhällsbyggnads styrelse. I samband med årets första möte den 6 april berättade Erik mer om förändringarna och tankarna som lett fram till dem och det kommande året i utskottet.

Ny byter Omvärldsutskottet namn till Omvärlds- och framtidsutskottet. Varför då?
– Det är för att lyfta in framtidsfrågorna! Styrelsen för IQ Samhällsbyggnad har två utskott, detta och Genomförandeutskottet. Genomförandeutskottet handlar om hur vi skapar värde i programmen vi är med i och att vi levererar i dem. Omvärlds- och framtidsutskottet har ett naturligt behov av ett fokus på vad vi ska ägna kraft och energi åt. Det handlar också om att våra medlemmar ska få stöd i det som ligger framför oss. Enkelt uttryckt: vad ska våra framtida program handla om?

Om utskotten

Omvärlds- och framtidsutskottet har ett långsiktigt fokus och ska förbereda sektorn för framtida utmaningar.

Utskottet breddas samtidigt?
– Vi tar in fler ledamöter i utskottet och vi har pratat om områden där vi vill fylla på, till exempel vill vi ha mer av beställarsidan och inom den sidan få in bostäder, beställare och förvaltare. Vi vill få in mer av bostadssidan, där har vi fyllt på med Lotta Werner Flyborg från NCC.

Erik berättar vidare att transporter, som är en väldigt stor del av samhällsbyggnadsfrågan, nu tas med i utskottet genom Peter Georén som är föreståndare för KTH:s Integrated Transport Research Lab. På samma sätt kommer Miljö och hållbarhet in tydligare genom Anna Jarnehammar från IVL. Antalet utskottsledamöter är cirka 15 stycken i och med utökningen.

Det gjordes en omvärldsspaning för drygt ett år sedan. Hur ser 2016 ut för utskottet?
– Omvärldsspaningen hade sikte på att vara ett stöd för arbetet med inspelet till forskningspropositionen, och var väldigt bred i sin ansats. Nu har vi sagt att vi inte behöver göra samman resa. Nu handlar det mer om det tematiska konstaterar Erik.

Utskottet kommer att fokusera på nytta och skapandet av relevans för IQ Samhällsbyggnads medlemmar tillsammans med samverkansformer utifrån framtidsutmaningarna inom samhällsbyggnad och samhället i sin helhet. Erik tar upp frågor som ligger naturligt för utskottet att ta upp: diskussionen kring Gestaltad livsmiljö, nya hållbarhetsmål (Agenda 2030) och aktuella frågor som bostadskris och migration. Det skapar sammantaget en stark motivation att gå djupare med samverkansformer.

Detta märktes utöver de nya ledamöterna även på de inbjudna talarna den 6 april. Anna Jarnehammar, chef för affärsutveckling och marknad på IVL, berättade om arbetet med trendspaningar och hur vilka trender som är viktiga bedöms av IVL. Magdalena Malm, direktör på Statens konstråd, presenterade arbetet med konst som en del av samhällsbyggandet. Statens konstråd deltar i projekt där konstnärer agerar katalysatorer i förändringsprocesser och där icke-traditionella konstföremål tar plats i livsmiljön. Mats Olsson, tidigare stadsbyggnadsdirektör i Malmö, presenterade ett projekt i Köge i Danmark där den sedvanliga planeringsprocessen frångåtts för att vitalisera miljön som invånarna vistas i. Input utifrån ska gagna såväl utskottsledamöterna som IQ Samhällsbyggnads medlemmar.

– Vi diskuterar hur arbetet – effekterna och outputen i utskottet – kan komma medlemmarna till nytta. Nu är arbetet tämligen osynligt, vi vill kunna förmedla mer kontinuerligt och bli mer synliga. Man ska vara medveten om att utskottet finns, vad vi vill med det och kunna se konkreta resultat avslutar Erik Westin med ett tydligt sikte på ett spännande 2016 i Omvärlds- och framtidsutskottet

Uppdaterad den